• Σχόλιο του χρήστη 'Αγανακτισμένος Πολίτης' | 20 Αυγούστου 2016, 18:54

    Παράγραφος 2: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος αιτηθεί ορισμένη χρήση η οποία ΔΕΝ προβλέπεται από τις χρήσεις γης που ισχύουν σε μια περιοχή και η Διοίκηση δεν προλάβει να χορηγήσει βεβαίωση εντός της αντικειμενικά σύντομης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών; Είναι δυνατόν η παρέλευση μιας τυπικής προθεσμίας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Δούρειος Ίππος για την καταστρατήγηση των χρήσεων γης; Άλλο πράγμα η επίσπευση των διαδικασιών, που μπορεί να γίνει με διεύρυνση της χρήσης της μηχανογράφησης (π.χ. μπαίνεις σε ένα ψηφιακό χάρτη, διαλέγεις τη χρήση από μια λίστα και βλέπεις αν επιτρέπεται η χρήση) και άλλο πράγμα να δημιουργούνται συνθήκες καταστρατήγησης της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα έλεγα πως η διάταξη αυτή είναι στην καλύτερη περίπτωση ατελής και στην χειρότερη περίπτωση εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Επιπλέον, έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων η Διοίκηση δύναται να απαντά σε αιτήματα των πολιτών. Ενδεικτικές Βελτιωτικές Προτάσεις: α) Οι ημέρες της προθεσμίας να αυξηθούν σε δεκαπέντε (15) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ημέρες β) Σε περίπτωση που η Διοίκηση απαντήσει μετά την παρέλευση της τυπικής προθεσμίας και η απάντηση της Διοίκησης είναι αρνητική, δηλαδή η αιτούμενη χρήση απαγορεύεται, τυχόν δικαίωμα που προέκυψε λόγω της παρέλευσης της τυπικής προθεσμίας αίρεται ή/και β’) (για τις δύσκολες περιπτώσεις) κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον η Διοίκηση δεν προλαβαίνει να απαντήσει εντός της τυπικής προθεσμίας, να ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους που αδυνατεί να απαντήσει και να ορίζει χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα απαντήσει επί ποινή αποζημίωσης σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας.