Άρθρο 29 – Γνωστοποίηση

1.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η Υπηρεσία Δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς.
3.Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4.Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 15. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.
5.Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:32 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  Η Υπηρεσία Δόμησης ουσιαστικά μετατρέπεται σε αδειοδοτούσα αρχή αφού η χορήγηση της βεβαίωσής της αποτελεί και «αδειοδότηση» ή μη του Κ.Υ.Ε. Είναι αδιανόητο πως ένας δημόσιος υπάλληλος (εν προκειμένω Διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης) έχει τόσο αποφασιστικό λόγο για τη λειτουργία μιας πόλης.
  Εξαρτώμαστε λοιπόν από τις προσωπικές απόψεις ερμηνείας πολεοδομικών διατάξεων ενός υπαλλήλου, ο οποίος κυριολεκτικά μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης.
  Η παρέλευση άπρακτης προθεσμίας θα οδηγήσει σε «βιομηχανία» έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε., σε περιοχές που η ίδρυσή τους δεν επιτρέπεται, αφού και σε αυτές θα μπορούν να λειτουργούν αν υπάρχει βεβαίωση παρέλευσης του δεκαημέρου.
  Τουλάχιστον να εκδίδονται με βάση τις χρήσεις γης των Ο.Τ. κι όχι άλλων διατάξεων (π.χ. οικοδομικών αδειών κτηρίων κλπ) και το διαζευκτικό «ή» για τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου να μετατραπεί σε «και».

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:18 | ΑΣ

  Αναφέρομαι ειδικότερα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόρια αναψυκτήρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ, και όλα όσα λειτουργούν με παρεμφερείς ονομασίες, τα οποία προσφέρουν σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους ή περαστικούς) ποτά, αναψυκτικά, φαγητά και γλυκίσματα, τα οποία είτε παράγονται εντός αυτών είτε όχι.
  Προτείνω να παραμείνει σε ισχύ το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να μην νομοθετηθούν όλα τα περί «γνωστοποίησης» για τη λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων, για τους εξής λόγους:
  1.- Με το άρθρο 29 περί «γνωστοποίησης» καταργείται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 80, Ν. 3463/2006 όσον αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα καταστήματα), το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση την πολύτιμη εμπειρία πολλών ετών και το οποίο εναρμονίζεται με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τέτοιου είδους καταστήματα λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών εκ των επιπτώσεων που προκαλούνται εν γένει, εκτός των άλλων, στο οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (προέλεγχος – έλεγχος – χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας), για τη λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (οικισμοί παραδοσιακοί ή περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ.), την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική, την φυσιογνωμία και την εν γένει λειτουργία της πόλης ή του οικισμού, τη νομιμότητα από πλευράς όρων δόμησης του κτιρίου του καταστήματος, υγειονομικές διατάξεις, διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλες διατάξεις σχετικά με το ποινικό μητρώο του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία.
  2.- Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ο κάθε υγειώς σκεπτόμενος επιχειρηματίας μπορεί να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εντός μικρού χρονικού διαστήματος μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του, η οποία θα διασφαλίζει την οικονομική του δραστηριότητα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης ή του οικισμού και θα εξυπηρετείται παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.
  3.- Με την «γνωστοποίηση» που προβλέπεται στο άρθρο 29 και αλλού, το μόνο που παραμένει ως δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση περί χρήσεων γης την οποία μπορεί να δώσει η υπηρεσία δόμησης, αλλά μπορεί και να μην την δώσει και να αφήσει να παρέλθει το δεκαήμερο, οπότε θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος πήρε τη βεβαίωση και αμέσως λειτουργεί την επιχείρηση. Η υπηρεσία δόμησης οφείλει να δικαιολογήσει μόνο την απόρριψη της αίτησης για τη βεβαίωση και όχι την αποδοχή της αίτησης. Καμία ευθύνη δεν έχει η εν λόγω υπηρεσία αν δεν απαντήσει εντός δέκα ημερών. Σε πολλές περιοχές δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης ή έχουν εκδοθεί διάφορες διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις, η υπηρεσία δόμησης δεν απαντάει, περνάει το δεκαήμερο, και ο επιχειρηματίας ανοίγει το κατάστημά του και αποκομίζει κέρδη σε βάρος των κατοίκων της περιοχής και γενικότερα σε βάρος του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται εκ της λειτουργίας τέτοιου είδους καταστημάτων.
  4.- Με την «γνωστοποίηση» δεν επέρχεται ανάπτυξη, αλλά δημιουργούνται κακέκτυπα ανάπτυξης, που ο επιτήδειος επιχειρηματίας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε μία περιοχή σε βάρος όλων των άλλων με μόνο σκοπό το προσωπικό του κέρδος. Ευνοείται ο «ετσιθελισμός», η ασυδοσία, η ανευθυνότητα και η άναρχη, χωρίς ορθολογικά κριτήρια, κατ’ επίφαση «ανάπτυξη».
  5.- Νομίζω ότι όλα τα ανωτέρω περί «γνωστοποίησης» έρχονται σε αντίθεση με τις διακηρυγμένες θέσεις και αρχές του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:36 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Με το άρθρο 29 όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ακολουθούν τη διαδικασία της γνωστοποίησης, ενώ υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων (για παράδειγμα επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος) οι οποίες σκόπιμο είναι να υπαχθούν στη διαδικασία της έγκρισης λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για τη Δημόσια υγεία. Το ίδιο ισχύει και για τις κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες υπάγονται με το παρόν σχέδιο νόμου στη διαδικασία της γνωστοποίησης.

  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:46 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 29 γνωστοποίηση σε ΚΥΕ
  Παρ2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΥΔΟΜ εξετάζει τις θεσμοθετημένα επιτρεπόμενες χρήσεις γης (βάσει γενικών ή ειδικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων), και όχι τις υπάρχουσες,
  να διευκρινίζεται από την βεβαίωση της ΥΔΟΜ ποια ακριβώς κατηγορία ΚΥΕ επιτρέπεται.
  Παρ 3 Να μην γίνει άμεση εφαρμογή προ της λειτουργίας του ΟΠΣ να υπαχθούν σε καθεστώς έγκρισης και όχι γνωστοποίησης
  Για την υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης να τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευσης όπως αυτή προβλέπεται στο αρ 10 παρ2 για την μεταφορά του παράβολου

 • Δεν περιγράφεται σε κάποιο εδάφιο η έκδοση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – Στην έως σήμερα ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης με γνωστοποίηση διατηρείται η έκδοση προέγκρισης, ως προαπαιτούμενο της γνωστοποίησης. Τι θα εφαρμοστεί με τη ψήφιση του νέου πλαισίου;

  Παρ 2: «……η υπηρεσία δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κειμένη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου……..». Η βεβαίωση χρήσεων γης της ΥΔΟΜ θα πρέπει να εκδίδεται βάσει των ισχυόντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε κάθε περιοχή και όχι από τις κανονιστικές των Δήμων. Η ισχύς των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων δεν μπορεί να καταστρατηγείται από τις κανονιστικές αποφάσεις έκαστου Ο.Τ.Α.

  Παρ 3: «……η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των Κ.Υ.Ε.». Από το εδάφιο συνάγεται ότι η γνωστοποίηση θα προηγείται της έναρξης της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη ή μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογητικό για τη γνωστοποίηση – Ευκταίο θα ήταν η έναρξη στη Δ.Ο.Υ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με το μισθωτήριο ή συμβόλαιο αγοράς του καταστήματος, ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση και πριν από αυτή.

 • Δεν περιγράφεται σε κάποιο εδάφιο η έκδοση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – Στην έως σήμερα ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης με γνωστοποίηση διατηρείται η έκδοση προέγκρισης, ως προαπαιτούμενο της γνωστοποίησης. Τι θα εφαρμοστεί με τη ψήφιση του νέου πλαισίου;

  Παρ 2: «……η υπηρεσία δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κειμένη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου……..». Η βεβαίωση χρήσεων γης της ΥΔΟΜ θα πρέπει να εκδίδεται βάσει των ισχυόντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε κάθε περιοχή και όχι από τις κανονιστικές των Δήμων. Η ισχύς των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων δεν μπορεί να καταστρατηγείται από τις κανονιστικές αποφάσεις έκαστου Ο.Τ.Α.

  Παρ 3: «……η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των Κ.Υ.Ε.». Από το εδάφιο συνάγεται ότι η γνωστοποίηση θα προηγείται της έναρξης της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη ή μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογητικό για τη γνωστοποίηση – Ευκταίο θα ήταν η έναρξη στη Δ.Ο.Υ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με το μισθωτήριο ή συμβόλαιο αγοράς του καταστήματος, ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση και πριν από αυτή.

 • 22 Αυγούστου 2016, 08:17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ

  Σε περιοχές όπως η Κέρκυρα για την έκδοση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας (παλιά πόλη Κέρκυρας – Ιόνιος Αστικός Κώδικας). Αυτό είναι απαράδεκτο, δημιουργεί πολλά προβλήματα (προσπάθεια εκμετάλλευσης ιδιοκτητών καταστημάτων από τους συνιδιοκτήτες) και πρέπει ρητά να καταργηθεί.

 • 20 Αυγούστου 2016, 18:54 | Αγανακτισμένος Πολίτης

  Παράγραφος 2:

  Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος αιτηθεί ορισμένη χρήση η οποία ΔΕΝ προβλέπεται από τις χρήσεις γης που ισχύουν σε μια περιοχή και η Διοίκηση δεν προλάβει να χορηγήσει βεβαίωση εντός της αντικειμενικά σύντομης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών; Είναι δυνατόν η παρέλευση μιας τυπικής προθεσμίας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Δούρειος Ίππος για την καταστρατήγηση των χρήσεων γης; Άλλο πράγμα η επίσπευση των διαδικασιών, που μπορεί να γίνει με διεύρυνση της χρήσης της μηχανογράφησης (π.χ. μπαίνεις σε ένα ψηφιακό χάρτη, διαλέγεις τη χρήση από μια λίστα και βλέπεις αν επιτρέπεται η χρήση) και άλλο πράγμα να δημιουργούνται συνθήκες καταστρατήγησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

  Θα έλεγα πως η διάταξη αυτή είναι στην καλύτερη περίπτωση ατελής και στην χειρότερη περίπτωση εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Επιπλέον, έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων η Διοίκηση δύναται να απαντά σε αιτήματα των πολιτών.

  Ενδεικτικές Βελτιωτικές Προτάσεις:

  α) Οι ημέρες της προθεσμίας να αυξηθούν σε δεκαπέντε (15) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ημέρες
  β) Σε περίπτωση που η Διοίκηση απαντήσει μετά την παρέλευση της τυπικής προθεσμίας και η απάντηση της Διοίκησης είναι αρνητική, δηλαδή η αιτούμενη χρήση απαγορεύεται, τυχόν δικαίωμα που προέκυψε λόγω της παρέλευσης της τυπικής προθεσμίας αίρεται
  ή/και
  β’) (για τις δύσκολες περιπτώσεις) κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον η Διοίκηση δεν προλαβαίνει να απαντήσει εντός της τυπικής προθεσμίας, να ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους που αδυνατεί να απαντήσει και να ορίζει χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα απαντήσει επί ποινή αποζημίωσης σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας.

 • 20 Αυγούστου 2016, 14:23 | Η.Μ.

  «Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών…»

  Έχοντας σχετική εμπειρία (λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας ως Πρόεδρος Συμβουλίου) από τον τρόπο που εισηγούνται οι ΥΔΟΜ των Δήμων, πραγματικά τίθεται εν αμφιβόλω τόσο η προθεσμία των 10 ημερών όσο και και το περιεχόμενο της γνωμοδότησης (θετικής ή αρνητικής). Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέχρι σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία των εισηγήσεων των ΥΔΟΜ που σχετίζονται με τις χρήσεις γης για τα υπο ίδρυση ΚΥΕ, αυτές είναι γενικόλογες και δίχως να καταλήγουν σε θετική ή αρνητική γνωμοδότηση εκ μέρους της υπηρεσίας. Γίνεται μια σχετική αναφορά στα περιεχόμενα των παραγράφων του αντίστοιχου ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι χρήσεις γης και έπειτα το «μπαλάκι» πέφτει στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Τοπικά Συμβούλια) για να λάβουν εκείνα την τελική απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις εκ πρώτης ανάγνωσης των σχετικών χρήσεων γης σε μια περιοχή μπορεί να μην είναι επιτρεπτή η προέγκριση και εν συνεχεία αδειοδότηση κάποιου ΚΥΕ, πλην όμως δεν είναι λίγες οι φορές που είναι τέτοια η νομοθεσία που ορισμένες παράμετροι (π.χ. προγενέστερη άδεια λειτουργίας στον εν λόγω χώρο, περιεχόμενο οικοδομικής άδειας, βεβαίωση υπαγωγής στον Ν.4178/2013 και σχέδια που συνοδεύουν αυτή, Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, κ.α.) επιτάσσουν την χορήγηση της προέγκρισης στις περιπτώσεις αυτές. Άρα καταλήγοντας πιστεύω πως δεν θα καταστεί λειτουργική η βεβαίωση των χρήσεων γης από τις ΥΔΟΜ των Δήμων καθώς θα δημιουργήσει πολλές ασάφειες και ιδιαίτερα σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (που πιστέψτε με δεν είναι και λίγες) κανείς υπάλληλος δεν θα παίρνει την ευθύνη να ανοίξει ‘η οχι ένα ΚΥΕ. Τέλος, το διάστημα των 10 ημερών ούτε αυτό πρόκειται να τηρηθεί. Με αυτεπάγγελτη αναζήτηση των χρήσεων γης στον Δήμο μας από την υπηρεσία αδειοδότησης καταστημάτων προς την ΥΔΟΜ της πολεοδομίας και με δεδομένη την εντολή των πολιτικών προισταμένων για να εκδίδονται όσο πιο γρήγορα γίνεται, και το ελάχιστο διάστημα είναι από 15-17 ημέρες έως και 1+ μήνα σε «δύσκολες» περιπτώσεις.

 • 12 Αυγούστου 2016, 08:22 | Χαράλαμπος

  Οι περισσότεροι δήμοι στην πατρίδα μας δεν έχουν φτιάξει πολεοδομικά γραφεία πλην των πρωτευουσών και μερικών μεγάλων δήμων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ποιος θα δίνει την χρήση γης. Επίσης έτσι που έγινε ο “Καλλικράτης” βεβαιώσεις χρήσεων γης δίνουν και οι δ/νσεις χωροταξίας και περιβάλλοντος των περιφερειών, εκεί θα γίνει ένα σχετικό μπέρδεμα. Στις περιοχές που έχουν ΓΠΣ είναι απλά τα πράγματα, διαβάζει ο μηχανικός το ΦΕΚ και παίρνει την ευθύνη νομίζω, στις υπόλοιπες που είναι και οι περισσότερες κάτι πρέπει να προβλέπεται. Θεωρώ επίσης τραγελαφικό σε ένα κτίριο αυθαίρετο ή με άδεια π.χ. κατοικία ή αποθήκη η ΥΔΟΜ να δίνει βεβαίωση ότι εκεί επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση βάση ΓΠΣ.

 • 12 Αυγούστου 2016, 08:37 | Σταματης Παπαποστολου

  Η γνωστοποίηση για ΚΥΕ να ισχύει και στα διατηρητέα / παραδοσιακά κτίρια εφόσον βέβαια υπάρχει βεβαίωση της πολεοδομίας για το επιτρεπτό της χρήσης γης για τα ακίνητα αυτά (ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκονται). Το συμβούλιο αρχιτεκτονικής (πρόσφατη εμπειρία με ΣΑ Ροδου και ΚΕΣΑ Μυτιλήνης) αποτελούν το μέγιστο δυνατό εμπόδιο που υπάρχει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας και των παρεμβαςεων (υπέρ ή κατά υπόθεσης ) που δέχονται για να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους (αναβάλλουν αποφάσεις για μια «τελεία», πρόσφατες πολύμηνες απεργιακές τους κινητοποιήσεις , ζητάνε έγγραφα που δεν προβλέπονται απο το Νόμο κοκ), προκαλούν τεράστια προβλήματα σε υποθέσεις που ειναι απολύτως νόμιμη η λειτουργία ενός ΚΥΕ.
  Τα συμβούλια αυτά πρέπει να καταργηθούν αμεςα ή να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας τους (κυρίως ως προς την ταχύτητα λήψης αποφαςεων) γιατί όπως τα ίδια μέλη των συμβουλίων σχολιάζουν (δεν πληρωνόμαστε, μας κάνουν μηνύσεις κοκ).
  Προςφατη περιπτωση καθολα νόμιμη στην Πόλη της Ροδου για διατηρητέο κτίριο , με βεβαίωση της πολεοδομίας για το επιτρεπτό της χρήσης ΚΥΕ , καθυστερει αδικαιολόγητα απο τα ΣΑ και ΚΕΣΑ , απο τΙς αρχες Ιουνίου , όταν ο επιχειρηματίας πληρώνει ενοίκια, λογιστή, προκαταβολές και δεν μπορεί να ανοίξει το κατάστημα για το οποίο δεν του επιτρέπουν να προβεί σε καμία εργασια εάν δεν εκδοθεί η μικρής κλίμακας και η αδεια λειτουργίας. Ο επιχειρηματίας έχει χάσει ήδη τη σαιζόν στη Ρόδο και θα ανοίξει την επόμενη σαιζόν με τεράστια έξοδα μέχρι τότε. Η αδεια μικρής κλίμακας δεν εκδίδεται απο την πολεοδομία λόγω ΣΑ (λόγω αδικαιολόγητων αναβολών), κάτι απαράδεκτο αφού το κατάστημα μέσα δεν μπορεί να ανακαινιστεί χωρίς την γνωμοδότηση του ΣΑ. Επίσης αυτή η λειτουργία του ΣΑ, δεν προσφέρει τίποτα στις τεράστιες παρανομίες που έχουν γίνει απο άλλους ιδιοκτήτες στο ένα λόγω κτίριο στη Ρόδο ( και για τις οποίες ειναι ενήμερο). Δηλαδή έχουμε το οξύμωρο σχήμα, το ΣΑ να προστατεύει τα διατηρητέο κτίρια όταν ζητείται η γνωμοδότηση του και για εμφανείς παρανομίες εκ των υστέρων στα διατηρητέα , να μην κάνει τίποτα. Επίσης σε απόσταση ολίγων μέτρων υπάρχει πλήθος αντίστοιχων ΚΥΕ και το 2009 εδόθη αδεια λειτουργίας ΚΥΕ στο ίδιο κτίριο, καθώς επίσης το συγκεκριμένο κατάςτημα ήτο εστιατόριο την δεκαετία του 70).
  Επίσης υπάρχει μεγάλη εξάρτηση του ΣΑ με τους ιδιωτες μηχανικούς οι οποίοι πρέπει να «τα έχουν καλά» με τα μέλη του ΣΑ μήπως και δεν τους εγκρίνουν κάποια μελλοντική δουλειά για εκδικητικός λόγους.
  Απο τη στιγμή που η κυβέρνηση επιθυμεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να φροντίσει να λύσει αυτό το θέμα με τα συμβούλια αρχιτεκτονικής , ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα.
  Επίσης αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (πχ σε αναμονή γνωμοδότησης απο το ΣΑ) , με την ψήφιση του νόμου να μπορούν να κάνουν άμεσα γνωστοποίηση ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία άμεσα .

 • 11 Αυγούστου 2016, 20:24 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει
  εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για
  το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου
  Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη
  τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες
  εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση
  παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση
  έχει χορηγηθεί.
  Καταθέτει λοιπόν στην Υπηρεσία Δόμησης την Παρασκευή πριν την Μεγάλη Εβδομάδα η τον Δεκαπενταύγουστο η ενώ ξέρει ο υπάλληλος του τοπογραφικού λείπει με άδεια για ΚΥΕ στον Παρθενώνα .

 • 9 Αυγούστου 2016, 15:18 | Γεώργιος Μηνούδης

  Χρήσιμο θα ήταν και στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 να ακολουθείται το λεκτικό του άρθρου 32, δηλαδή να διαμορφωθεί η διάταξη ως εξής:
  Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.