• Σχόλιο του χρήστη 'Καίτη Μυλωνά' | 23 Αυγούστου 2016, 08:18

    Αναφέρεται η υποχρεωτικότητα της έγκρισης μόνο όταν: «η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος…» Αν στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος εμπεριέχεται η δημόσια υγεία, τότε προς τι νέο Σχ. Νόμου; Αλλά αυτό αντιφάσκει με την κατάργηση της Άδειας Λειτουργίας – Καταλληλότητας. Αφού είναι σαφές στο Σχ. Νόμου, ότι αυτή η άδεια καταργείται, τότε η δημόσια υγεία δεν υπάγεται στο δημόσιο συμφέρον και επομένως το κράτος, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία. Παρατήρηση 1η :Στον ΚΑΝ 853/2004 εμπίπτουν όλες οι κατηγορίες τροφίμων. στο ΠΑΡ ΙΙ - 4. αναφέρονται τα εξής: Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να διαθέτουν συστήματα και διαδικασίες για την ταυτοποίηση των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων από τους οποίους έχουν λάβει και στους οποίους έχουν παραδώσει προϊόντα ζωικής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται στο HACCP, το οποίο καταργείται μαζί με την Άδεια Λειτουργίας – Καταλληλότητας. Και στην παρ. 7: Το σήμα πρέπει να φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης. Δηλαδή από εδώ και πέρα ο ΕΦΕΤ θα δίνει κωδικό έγκρισης με μια απλή γνωστοποίηση, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις ασφάλειας των τροφίμων; Στο Κεφάλαιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, μεταξύ άλλων αναφέρονται: 3. Οι σχετικές πληροφορίες περί ασφάλειας των τροφίμων που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να καλύπτουν, ιδίως: (δ) την εμφάνιση νόσων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια του κρέατος και των άλλων ζωοκομικών προϊόντων. Αλλά και αυτό δεν θα ισχύει αφού και η Άδεια Λειτουργίας των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων υπάγεται στις ομάδες δραστηριοτήτων του Ν.4262/2014 που καταργούνται βάσει του Σχ. Νόμου. Παρατήρηση 2η : Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 αναφέρεται στους υγειονομικούς κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στα ζωικά υποπροϊόντα περιλαμβάνονται και τμήματα του ζώου που πρέπει να καταστρέφονται σε ειδικούς κλιβάνους – rendering, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όπως, π.χ. τα κεφάλια ζώων που είναι ύποπτα για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. Κατά τα άλλα ισχύει ό, τι και για τα προϊόντα του Καν. 853/2004.