• Δεν περιγράφεται σε κάποιο εδάφιο η έκδοση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – Στην έως σήμερα ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης με γνωστοποίηση διατηρείται η έκδοση προέγκρισης, ως προαπαιτούμενο της γνωστοποίησης. Τι θα εφαρμοστεί με τη ψήφιση του νέου πλαισίου; Παρ 2: «……η υπηρεσία δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κειμένη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου……..». Η βεβαίωση χρήσεων γης της ΥΔΟΜ θα πρέπει να εκδίδεται βάσει των ισχυόντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε κάθε περιοχή και όχι από τις κανονιστικές των Δήμων. Η ισχύς των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων δεν μπορεί να καταστρατηγείται από τις κανονιστικές αποφάσεις έκαστου Ο.Τ.Α. Παρ 3: «……η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των Κ.Υ.Ε.». Από το εδάφιο συνάγεται ότι η γνωστοποίηση θα προηγείται της έναρξης της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη ή μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογητικό για τη γνωστοποίηση – Ευκταίο θα ήταν η έναρξη στη Δ.Ο.Υ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με το μισθωτήριο ή συμβόλαιο αγοράς του καταστήματος, ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση και πριν από αυτή.