• Παρ 3: Εφόσον καταργείται η απαίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης μουσικών οργάνων, να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο θα γίνεται και σε ποιο φορέα η διαδικασία άδειας για την παράταση ωραρίου – Προτιμότερο θα ήταν κατά τη δήλωση της επιθυμίας χρήσης μουσικής στο έντυπο της γνωστοποίησης να περιγράφεται και η επιθυμία ή μη της παράτασης ωραρίου αυτής.