• Παρ 1: Χρειάζεται επιλογή διαφορετικού οργάνου πέραν του Δήμου ως αρμόδιου για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων – Τα κλιμάκια θα ήταν προτιμότερο να είναι μεικτά, στελεχωμένα από ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο και ικανό να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων. Παρ 3: Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του περιεχομένου του άρθρου: ποιος εκτελεί την παραβίαση, ποια νοείται ως κείμενη νομοθεσία και ποια είναι τα αρμόδια όργανα;