• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΤΚΕ - Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος' | 29 Αυγούστου 2016, 09:10

    Παρά το γεγονός ότι εντός των υπαγόμενων στο παρόν δραστηριοτήτων κατά το άρθρο 40 είναι πλήρως και ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ 55.20 που αφορά στα καταλύματα που είναι μέλη μας, εντούτοις όπου γίνεται αναφορά σε τουριστικά καταλύματα στο παρόν άρθρο, αναφέρονται αποκλειστικά μόνο αυτά του άρθρου 3 του ν. 4276/2014, ήτοι ξενοδοχεία και συναφή. Γίνεται επίσης αναφορά για την ηλεκτρονική υποβολή μόνο των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, δηλαδή και πάλι όσων αφορούν τα ξενοδοχεία. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι μόνο αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ τα δικά μας εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής, πράγμα στο οποίο εμείς αντιτασσόμαστε. Τέλος, προβλέπεται ότι μόνο τα δικαιολογητικά της παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014, τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων, με την εξαίρεση πάλι των δικαιολογητικών του άρθρου 4, που αφορούν στα δικά μας μέλη. Στον αναγνώστη δίνεται η εντύπωση μάλιστα ότι η μελλοντική αντικατάσταση του ειδικού σήματος λειτουργίας από την γνωστοποίηση αφορά μόνο στα ξενοδοχεία και στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Επειδή όλα τα ως άνω θεωρούμε ότι αποτελούν αβλεψίες, ζητούμε να συμπληρωθεί το σχέδιο ώστε όπου αναφέρεται «το άρθρο 3 του ν. 4276/2014» να αντικατασταθεί από «τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014». Σε αντίθετη περίπτωση με σιγουριά θα επέλθουν ερμηνευτικές και λειτουργικές ανισορροπίες στο σύστημα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο μοναδικό αξιόπιστο προϊόν που προσφέρει ο τόπος μας, στο τουριστικό. Συμπληρωματικά των ως άνω, η ΣΕΤΚΕ προτείνει τις εξής συμπληρώσεις στο σχέδιο: - Εισαγωγή δικαιώματος έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ο Υπουργός Τουρισμού θα μπορεί να επανακαθορίζει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014. Η θέσπιση αντίστοιχης εξουσιοδότησης θα διευκολύνει την -μετά συνεννόηση- μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα απολύτως απαραίτητα. - Την πρόβλεψη δημιουργίας επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού ο οποίος θα διενεργεί ευρύτατους και απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε μεγάλο δείγμα του επιχειρηματικού «πληθυσμού» που θα φτάνει στο 40% αυτού.