Άρθρο 41 – Γνωστοποίηση

1.α. Οι δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 40, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας τους. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 15 του παρόντος.
β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, οι δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος και διέπονται από τις αρχές και τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α’ του παρόντος. H αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155). Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155) που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155). Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση.
γ. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
δ. Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ’εξής νοείται η γνωστοποίηση.
ε. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155), τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
στ. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τα θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16, του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. α. Σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 15 του παρόντος.
β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές.
β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφ’ εξής νοείται η γνωστοποίηση.
γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Η κεντρική φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου κινείται σε δύο επίπεδα: πρώτο επίπεδο είναι η άρση κάθε γραφειοκρατικού κωλύματος και η διευκόλυνση για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Σε δεύτερο επίπεδο η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μετά την υποβολή της γνωστοποίησης αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

  Συμφωνούμε ως προς την φιλοσοφία του νομοσχεδίου. ΑΛΛΑ είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το δεύτερο επίπεδο που αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων από της δημόσιες αρχές όπου αναφέρεται στην πλειοψηφία των άρθρων.

  Η εμπειρία μας στον τουριστικό τομέα τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι η πολιτεία έχει “περάσει” ένα λανθασμένο μήνυμα προς τους επιχειρηματίες. Δηλαδή “κάνε όποια επιχείρηση θέλεις και ο έλεγχος είναι δευτερεύουσα σημασίας και αν έρθει”. Επομένως το ζητούμενο είναι ο συστηματικός έλεγχος και η εποπτεία.

  Ο τουριστικός τομέας είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα καθαριότητας- υγιεινής, ασφάλειας και τροφίμων ως εκ τούτου είναι απαραίτητος και σημαντικός ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Το Υπουργείο για να ελέγξει τα προαναφερόμενα πρέπει να εξασφαλίσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  a) Τη δημιουργία ενός φορέα στελεχωμένου με άτομα που διαθέτουν γνώση και εμπειρία ώστε να υποστηρίξει το άρθρο 15 “περί ελέγχου και εποπτείας…. “
  β) την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά την χειμερινή περίοδο διότι έχουν αλλάξει πολλές διαδικασίες, νόμοι και προδιαγραφές ώστε να ενημερωθούν και να είναι πιο αποτελεσματικοί.
  γ) Η αύξηση κονδυλίων για την εποπτεία και των έλεγχο των Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 10 “περί παραβόλου “ γι’ αυτήν την λειτουργία.
  δ) Κίνητρα στους υπαλλήλους που θα κληθούν να θέσουν τα οικογενειακά αυτοκίνητα τους στη διάθεση της υπηρεσίας διότι η σημερινή ημερήσια αποζημίωση είναι αντικίνητρο για τους υπαλλήλους, τόσο για το κόστος μετακίνησης όσο και την χρήση – ασφάλεια των αυτοκινήτων τους.
  ε) τα διοικητικά πρόστιμα όταν επιβάλλονται από μια αρμόδια αρχή σε μια επιχείρηση να πληρώνονται απ’ ευθείας από τους επιχειρηματίες όπως αυτό ισχύει με τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
  Σε περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να προσφύγει στα υπηρεσιακά συμβούλια ή στα διοικητικά Δικαστήρια να το πράξη σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό το μέτρο θα έχει δύο σημαντικά αποτελέσματα.
  1. τη μείωση της παραβατικότητας και
  2. την άμεση αύξηση των εσόδων

  Επειδή θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να “κτιστεί” πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματιών και των δημόσιων αρχών, που αυτό επιδιώκει το νέο νομοσχέδιο, οι έλεγχοι και η εποπτεία θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, σε αντίθετη περίπτωση θα επικρατήσει αθέμιτος ανταγωνισμός, ασυδοσία και ένα ΧΑΟΣ στην επιχειρηματικότητα. Έτσι τα θύματα θα είναι ο Ελληνικός Τουρισμός που αποδίδει το 22% στο ΑΕΠ της χώρας, η υγιής επιχειρηματικότητα και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

  Η κατάργηση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στα καταστήματα θα δημιουργήσει μείζον θέμα ηχορύπανσης και όχλησης των τουριστών.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. Γραμματέας

  Τσουμάνης Κ. Σουφλής Γ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:10 | ΣΕΤΚΕ – Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

  Παρά το γεγονός ότι εντός των υπαγόμενων στο παρόν δραστηριοτήτων κατά το άρθρο 40 είναι πλήρως και ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ 55.20 που αφορά στα καταλύματα που είναι μέλη μας, εντούτοις όπου γίνεται αναφορά σε τουριστικά καταλύματα στο παρόν άρθρο, αναφέρονται αποκλειστικά μόνο αυτά του άρθρου 3 του ν. 4276/2014, ήτοι ξενοδοχεία και συναφή.
  Γίνεται επίσης αναφορά για την ηλεκτρονική υποβολή μόνο των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, δηλαδή και πάλι όσων αφορούν τα ξενοδοχεία. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι μόνο αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ τα δικά μας εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής, πράγμα στο οποίο εμείς αντιτασσόμαστε.
  Τέλος, προβλέπεται ότι μόνο τα δικαιολογητικά της παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014, τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων, με την εξαίρεση πάλι των δικαιολογητικών του άρθρου 4, που αφορούν στα δικά μας μέλη.
  Στον αναγνώστη δίνεται η εντύπωση μάλιστα ότι η μελλοντική αντικατάσταση του ειδικού σήματος λειτουργίας από την γνωστοποίηση αφορά μόνο στα ξενοδοχεία και στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
  Επειδή όλα τα ως άνω θεωρούμε ότι αποτελούν αβλεψίες, ζητούμε να συμπληρωθεί το σχέδιο ώστε όπου αναφέρεται «το άρθρο 3 του ν. 4276/2014» να αντικατασταθεί από «τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014». Σε αντίθετη περίπτωση με σιγουριά θα επέλθουν ερμηνευτικές και λειτουργικές ανισορροπίες στο σύστημα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο μοναδικό αξιόπιστο προϊόν που προσφέρει ο τόπος μας, στο τουριστικό.
  Συμπληρωματικά των ως άνω, η ΣΕΤΚΕ προτείνει τις εξής συμπληρώσεις στο σχέδιο:
  – Εισαγωγή δικαιώματος έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ο Υπουργός Τουρισμού θα μπορεί να επανακαθορίζει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014. Η θέσπιση αντίστοιχης εξουσιοδότησης θα διευκολύνει την -μετά συνεννόηση- μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα απολύτως απαραίτητα.
  – Την πρόβλεψη δημιουργίας επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού ο οποίος θα διενεργεί ευρύτατους και απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε μεγάλο δείγμα του επιχειρηματικού «πληθυσμού» που θα φτάνει στο 40% αυτού.

 • 27 Αυγούστου 2016, 20:46 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 5 η 10 ΕΤΗ
  ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ