• Σχόλιο του χρήστη 'hellascert' | 29 Αυγούστου 2016, 09:17

    Άρθρο 14, §1 Η παρακάτω φράση: «…Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων.» να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «…Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων, με τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις ή πιστοποιήσεις.»