Κεφάλαιο Δ’ – Άρθρο 14 – Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδιες αρχές τόσο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όσο και για τη διεξαγωγή της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι όσες έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 7 ή του άρθρου 5 παρ. 5, κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν εξαιρούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη διεξαγόμενη έρευνα και τα συμπεράσματά της φέρει η εκάστοτε αρμόδια αρχή.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:23 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Για τις Αρμόδιες αρχές για την διεξαγωγή των ελέγχων: η άσκηση του ελέγχου πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το Δημόσιο σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣΤΕ.

  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • Θεωρούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα, αλλά ενδεχομένως και την υποχρέωση να αξιοποιούν εξωτερικούς φορείς, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΠ, για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων. Άλλωστε, η υποχρέωση διαπίστευσης των ιδιωτικών φορέων που θα αντικαταστήσουν τους Δημόσιους Φορείς στις διάφορες διαδικασίες αδειοδότησης αναφέρεται ρητά σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου μπορεί να ανατεθεί κάποιου είδους εργασία σε ιδιωτικό φορέα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ισχύσει και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η αμεροληψία.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:14 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Έμμεσα προβλέπεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων ελέγχου με την ΥΑ αρ4παρ7 και αρ5παρ5 (αφού λέει αν δεν προβλέπεται άλλως στην ΥΑ. Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση είναι ελλιπής και δεν εισάγει αρχές πχ εξοικονόμηση δυνάμεων /συνέργια, άρση περιττών διοικητικών βαρών εξορθολογισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και εποπτείας, συνεκτίμηση παραβατικότητας σε διάφορους τομείς κλπ
  Προβλέπεται δυνατότητα εκχώρησης (συνεργασία) στον ιδιωτικό τομέα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της διεξαγωγής ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων
  Μια τέτοια μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση θα έπρεπε να συνοδεύεται από στρατηγική μετάβασης στο νέο καθεστώς και να προβλέψει μια αντικειμενική διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μπορούν να αναλάβουν τέτοια αρμοδιότητα. ΚΟΙΝΣΕΠ
  Η επιλογή των προσώπων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, είναι μια αναγκαστικά αποδεκτή (σωστή) πρόβλεψη για το πρώτο στάδιο αλλά πρέπει να καταγραφούν κριτήρια αξιοπιστίας και γνώσης του αντικειμένου. Επίσης είναι σκόπιμο να συνοδεύεται από την εξουσιοδότηση έκδοσης πδ/τος για την σύσταση σώματος ελεγκτών και αξιολογητών
  Η εμπειρία από τους επιθεωρητές δόμησης και ενεργειακούς τι έχει αποδώσει? (ελεγκτές)

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:17 | hellascert

  Άρθρο 14, §1

  Η παρακάτω φράση:

  «…Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων.»

  να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «…Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων, με τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις ή πιστοποιήσεις.»

 • 24 Αυγούστου 2016, 13:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Να αποσυρθεί η διάταξη που επιτρέπει εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες.
  Να θεσμοθετηθεί η κλήρωση πολιτών προς συμμετοχή τους σε ελέγχους.

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:53 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι ¨Οι αρμόδιες αρχές δύναται…να χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και την συνεργασία ιδιωτικών φορέων¨
  Η ευθύνη για την διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Ο σκοπός του ιδιωτικού τομέα είναι το κέρδος, ο σκοπός της πολιτείας πρέπει να είναι ο έλεγχος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προστασία του πολίτη. Δεν μπορεί ουσιαστικά ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής.

 • 18 Αυγούστου 2016, 17:52 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Οσοι έχουμε ανακατευτεί με αδειοδοτήσεις ΚΥΑ γνωρίζουμε ότι τις περισσότερες φορές με τον κατάλληλο «τρόπο» η έγκριση δίνεται , η παράβαση δεν γράφεται , ή η ποινή επιβάλλεται σε άσχετο , βολικό χρόνο. Πχ σφράγισμα θερινών κλαμπ …τον Οκτώβριο !! Η διενέργεια ελέγχων από ιδιώτες ενδεχομένως να είναι πιο αξιόπιστη από αυτή του Δημοσίου.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:34 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 14

  Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, δεν είναι δυνατή η άσκηση δημόσιας εξουσίας από ιδιώτες. Ιδίως σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση των ελέγχων. Στον κανόνα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ή διαβαθμίσεις. Ανάλογη αναφορά γίνεται στο άρθρο 1 του σχεδίου.

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 11 Αυγούστου 2016, 12:02 | Μαρίνα Σκιαδάκη

  Η απλούστευση των διαδικασιών για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί Δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να είναι σε βάρος της Δημόσιας Υγείας η οποία είναι συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον χωρίς εκπτώσεις και ιεραρχικά προηγείται του οικονομικού συμφέροντος.
  Η πρόβλεψη διενέργειας ελέγχων (περιλαμβανομένων των υγειονομικών ελέγχων) από ιδιώτες, η χαλάρωση των προ της αδειοδότησης ελέγχων, καθώς και η καθιέρωση ελαχίστων προτύπων δεν θα εξασφαλίζουν την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών με προσφορά ποιοτικών αγαθών και θα εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους καταναλωτές και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
  Πρόκειται για ένα πρόχειρο, αποσπασματικό και ελλιπές σχέδιο, το οποίο κρίνεται ανεπαρκές για την γνωστοποίηση ειδικότερα των ΚΥΕ στα οποία περιλαμβάνονται κατηγορίες όπου καταγράφονται διαχρονικά τα περισσότερα προβλήματα από την λειτουργία τους, όπως χρήση μουσικής, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κ.τ.ομ..
  Η Δημόσια Υγεία αποτελεί Δημόσιο Αγαθό και μια ευνομούμενη Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει πρωτίστως την προάσπιση της υγείας των πολιτών και οποιαδήποτε ρύθμιση απλούστευσης διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να επιτελείται εις βάρος της Δημόσιας Υγείας αλλά έχοντας ως προτεραιότητα να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
  Πρέπει να εκδοθούν σαφής Υγειονομικές διατάξεις αρμοδιότητας αποκλειστικά και μόνο του υπουργού Υγείας χωρίς περιθώρια ερμηνείας από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες αποκτώντας εμπιστοσύνη στο Κράτος και να εκλείψει η διαφθορά.