• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΥΓΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ' | 29 Αυγούστου 2016, 10:48

    Για τις οικονομικές δραστηριότητας με έδρα σε περιοχές χωρίς ταχυδρομικές διευθύνσεις, πρέπει να προβλεφθεί η συνυποβολή (στον φάκελο γνωστοποίσης ή έγκρισης) της προσεγγιστικής γεωγραφικής θέσης (στοιχεία από το GPS του κινητού) της δραστηριότητας. Στην συνέχεια, το προτεινόμενο πληφοροφιακό σύστημα πρέπει να απεικονίζει τις θέσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων, στοιχείο που θα διευκολύνει τον έλεγχο γειτνίασης μη συμβατών χρήσεων. Πέταν αυτού τα εν λόγω στοιχεία θα διευκολύνουν και τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια στο έργο τους.