Άρθρο 15 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

1.Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ) αποτελεί το Κεντρικό Σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τη συνολική εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2.Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, σκοπείται η δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου στο οποίο περιλαβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει μία επιχείρηση, τις έγκρισεις που έχουν εκδοθεί από το σύστημα, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί καθώς και το επίπεδο κινδύνου δημοσίου συμφέροντος της επιχείρησης. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.
3.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα Καταγραφής διατυπώσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (ι) αναλυτικό κατάλογο των διατυπώσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. γνωστοποίηση, εγκρίσεις) για την ενημέρωση των πολιτών, (ιι) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει η κάθε επιχείρηση, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (ιιι) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή/ και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.
β. Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης των επιχειρήσεων που θα υποστηρίζει (ι) το μηχανισμό γνωστοποίησης και (ιι) τη διαδικασία αδειοδότησης από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και
γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος, και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση φύλλων ελέγχου.
4.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις αρχές που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχων. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με το περιέχομενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εκ των υστέρων πληροφόρηση για τους ελέγχους καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.
5.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β’).
6.Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία γίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφισταμένων στοιχείων στο σύστημα.
7.Οι διατυπώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
8.Τα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Έλεγχος διενεργηθείς προ της δημοσιεύσεως των φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.
9.Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αντλεί από το ΟΠΣ-ΑΔΕ στατιστικά στοιχεία για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης.
10.Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του, διέπονται από το ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ Β’ 1301)
11.Με κοινή υπουργική απόφαση, του Υπουργού Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς συμπεριλαμβανομένης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης καθορίζονται οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης σε αυτές.

 • Εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), από την φάση της ανάπτυξης ακόμη του πρώτου, προκειμένου να αποφευχθεί η αναίτια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, με την εκ νέου κατάθεση στοιχείων και δικαιολογητικών που διατίθενται ήδη στο ΓΕΜΗ. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της γνωστοποίησης, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα αυτόματης λήψης της βεβαίωσης γνωστοποίησης με την άντληση στοιχείων από το ΓΕΜΗ.
  Επιπλέον, θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν έναρξη αυτών και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, αν παρέχεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, διασυνδεδεμένου με το ΓΕΜΗ, η δυνατότητα να γνωρίζουν τις κατά ΚΑΔ ελάχιστες προδιαγραφές που θεσπίζονται ως απαραίτητες για την έγκριση της οικονομικής δραστηριότητας.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:37 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 15 παρ 2
  Η νομική ισχύς της έννοιας «κίνδυνοι δημοσίου συμφέροντος» χρήζει αποσαφήνισης.
  Το σύστημα ΟΠΣ ΔΑΕ θα μπορούσε –σε μια ευνομούμενη πολιτεία- να αποτελεί μεταρρυθμιστική τομή με θετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωσή μας όμως δεν φαίνεται να εξασφαλίζονται ούτε τεχνικά ούτε θεσμικά οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του. Επί πλέον η εισαγωγή ηλεκτρονικών μεθόδων παρακολούθησης θα πρέπει να συνοδεύεται από διαύγεια στην κατανομή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, κάτι στο οποίο χωλαίνει το διοικητικό σύστημα της χώρας και που απαιτεί μια πραγματική διοικητική μεταρρύθμιση, με σαφήνεια κυρίως ως προς τον ρόλο που καλούνται να παίξουν στην παρακολούθηση /έλεγχο οι περιφέρειες οι δήμοι και τα επιτελικά υπουργεία. Η συγκέντρωση του όλου συστήματος μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική και να αναστείλει τις όποιες προσπάθειες μηχανοργάνωσης αρχίζουν δειλά στην αυτοδιοίκηση.
  Βέβαια η πρόβλεψη που γίνεται με τον ίδιο νόμο για μεταβίβαση των εργασιών ελέγχων στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 1)
  Αρ 15 παρ 4-5
  Να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία της υπαγωγής είτε έγκρισης είτε γνωστοποίησης .
  Αρ 15 παρ 11
  Να προβλεφθεί η δυνατότητα αποκεντρωμένου συστήματος από τα ους ΟΤΑ (σχετική αναφορά στο αρ 13)

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:08 | WWF

  Για λόγους που άπτονται της διαφάνειας της διοικητικής δράσης, η 6η παράγραφος θα πρέπει να καθιερώσει ως γενικό κανόνα την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού για ενημέρωση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:48 | ΖΥΓΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ

  Για τις οικονομικές δραστηριότητας με έδρα σε περιοχές χωρίς ταχυδρομικές διευθύνσεις, πρέπει να προβλεφθεί η συνυποβολή (στον φάκελο γνωστοποίσης ή έγκρισης) της προσεγγιστικής γεωγραφικής θέσης (στοιχεία από το GPS του κινητού) της δραστηριότητας. Στην συνέχεια, το προτεινόμενο πληφοροφιακό σύστημα πρέπει να απεικονίζει τις θέσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων, στοιχείο που θα διευκολύνει τον έλεγχο γειτνίασης μη συμβατών χρήσεων. Πέταν αυτού τα εν λόγω στοιχεία θα διευκολύνουν και τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια στο έργο τους.

 • 19 Αυγούστου 2016, 15:29 | Βάσω

  Το ΟΠΣ ΑΔΕ που προτείνεται θα έχει διασυνδεση πχ με τη (Δημοτική) Αστυνομία για να καταχωρούνται οι τυχόν παραβάσεις και καταγγελίες που υποβάλλονται για την επιχείρηση;
  Επίσης θα έχει διασύνδεση με τις Δημοτικές Υπηρεσίες για ελέγχους που έχουν σχέση με θέματα πολεοδομικών παραβάσεων, υγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας ζωής (ηχορύπανση);
  Τέλος θα έχει διασύνδεση με τις εφορίες για θέματα φορολογικών ελέγχων ή με τις επιθεωρήσεις εργασίας για ελέγχους ανασφάλιστων ή παράνομων εργαζομένων.

 • 19 Αυγούστου 2016, 12:45 | Γεωργίου Λάζαρος

  ‘Άρθρο 15:Πόσα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Συστήματα θα φτιάξουμε ακόμα; Μητρώο Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, Πρωτοδικεία, ειδικότερα μητρώα επαγγελματικών κατηγοριών, άλλα δημόσια συστήματα: taxis, ΕΡΓΑΝΗ, Μητρώο Μισθώσεων, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Μητρώο ΝΠΔΔ, Μητρώο εργαζομένων ΙΚΑ, μητρώο εργαζομένων Δημοσίου, και άλλα ενός ατελείωτου καταλόγου. Ας αποφασίσει επιτέλους η Ανώτερη Διοίκηση για ένα Ολικό Σύστημα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην ΓΓΔΕ που θα βλέπουν όλα τα Υπουργεία και οι Δήμοι να τελειώνουμε. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΤΟ; Γιατί πληρώνουμε ατελείωτες προγραμματιστικές ώρες για συστήματα που δεν διασυνδέονται ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ της εμπλοκής μας με το Δημόσιο; Η ηλεκτρονική γραφειοκρατεία είναι τρεις φορές χειρότερη από την χάρτινη όταν τα συστήματα είναι μη διασυνδεδεμένα.

 • 16 Αυγούστου 2016, 08:56 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Επιτέλους η αδειοδότηση των ΚΥΕ «φεύγει» από τους Δήμους. Η κατάσταση είχε πάρει δραματικές διαστάσεις, διότι ο κάθε Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν ξεφύγει εντελώς και ενεργούν αποκλειστικά και μόνο κριτήριο το πολιτικό τους και σε πολλές περιπτώσεις και το ιδιωτικό οικονομικό τους συμφέρον.Επίσης προτείνω το παράβολο να πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στα κρατικά ταμεία και όχι στα ταμεία των δήμων.

 • 15 Αυγούστου 2016, 08:17 | Γ. Μαρκοπουλιώτης

  Πολύ θετική η πρόβλεψη για την διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων. Με αυτήν την αφορμή επισημαίνεται ότι ένα από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα είναι το ΟΠΣΝΑ Υγεία – Πρόνοια (Σύμβαση 357) της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτό χρησιμοποιείται και για άλλα είδη ελέγχων που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες κλπ και είναι μια κρατική περιουσία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση αυτού του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος ώστε να γίνει διαλειτουργικό με το ΟΠΣ-ΑΔΕ αφού ενισχυθεί με αναβάθμιση των πόρων του (Server, λειτουργικό σύστημα κλπ) και τη διόρθωση των όποιων προβλημάτων έχει.

 • 12 Αυγούστου 2016, 13:28 | ΑΜΑΛΙΑ ΤΖΙΚΟΥ

  Ποιά ή ποιές αρχές ορίζουν το επίπεδο κινδύνου δημόσιου συμφέροντος της επιχείρησης και πώς υπολογίζεται αυτό; Θα προκύπτει αλγοριθμικά μετά το πέρας της γνωστοποίησης από τα στοιχεία που δηλώνει η ίδια η επιχείρηση ή θα ορίζεται γενικά με αποτέλεσμα η επιχείρηση να κατατάσσει εαυτόν στο επίπεδο κινδύνου που «επιθυμεί»;
  Απο τη στιγμή που ένα φύλο ελέγχου δημοσιευτεί στην εφαρμογή θεωρείται ότι ο ελεγχόμενος, οι λοιπές συναρμόδιες ή αδειοδοτούσες αρχές έχουν επίσημα ενημερωθεί και δύνανται να προβούν σε δικές τους ενέργειες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία δημοσίευσης ή θα συνεχιστεί η ανταλλαγή αλληλογραφίας,κοινοποιήσεων, αποδεικτικών επίδοσης κ.τ.λ;