• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 10:14

    Έμμεσα προβλέπεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων ελέγχου με την ΥΑ αρ4παρ7 και αρ5παρ5 (αφού λέει αν δεν προβλέπεται άλλως στην ΥΑ. Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση είναι ελλιπής και δεν εισάγει αρχές πχ εξοικονόμηση δυνάμεων /συνέργια, άρση περιττών διοικητικών βαρών εξορθολογισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και εποπτείας, συνεκτίμηση παραβατικότητας σε διάφορους τομείς κλπ Προβλέπεται δυνατότητα εκχώρησης (συνεργασία) στον ιδιωτικό τομέα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της διεξαγωγής ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων Μια τέτοια μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση θα έπρεπε να συνοδεύεται από στρατηγική μετάβασης στο νέο καθεστώς και να προβλέψει μια αντικειμενική διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μπορούν να αναλάβουν τέτοια αρμοδιότητα. ΚΟΙΝΣΕΠ Η επιλογή των προσώπων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, είναι μια αναγκαστικά αποδεκτή (σωστή) πρόβλεψη για το πρώτο στάδιο αλλά πρέπει να καταγραφούν κριτήρια αξιοπιστίας και γνώσης του αντικειμένου. Επίσης είναι σκόπιμο να συνοδεύεται από την εξουσιοδότηση έκδοσης πδ/τος για την σύσταση σώματος ελεγκτών και αξιολογητών Η εμπειρία από τους επιθεωρητές δόμησης και ενεργειακούς τι έχει αποδώσει? (ελεγκτές)