• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 10:29

    Αρ 30 άδεια μουσικής απόσυρση του αρ 30 και αντικατάσταση του με διάταξη που θα διευκρινίζει: ότι η άδεια μουσικής δεν είναι συνοδεύει υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας αλλά υπόκειται σε προϋπόθεσης και περιορισμούς που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής: • Απαίτηση τεχνικής μελέτης ηχοπροστασίας του καταστήματος βάσει των προβλέψεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού (ΓΟΚ/ΚΚ). Πρόβλεψη έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (που θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές δεσμεύσεις του ΓΟΚ/ΚΚ αλλά και δεσμεύσεις για την λειτουργία) για ΌΛΑ τα ΚΥΕ που θα έχουν έγκριση μουσικής με ηχεία. • Απαγόρευση εξωτερικών ηχείων αν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 150 μέτρων από νομίμως υφιστάμενη κατοικία. • Η παράβαση των κανονισμών ηχορύπανσης συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα και υπόκειται στις ανάλογες διατάξεις • Να προβλεφθεί ότι γίνεται ανάκληση της άδειας μουσικής με την ίδια διαδικασία έκδοσής της και μετά από καταγγελίες και βεβαίωση παράβασης και όχι μετά από τελεσίδικη καταδίκη • Ότι η ΔΚ αρνείται την έγκριση παράτασης ωραρίου όταν υπάρχουν καταγγελίες περιοίκων για ηχορύπανση.