• Θεωρούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα, αλλά ενδεχομένως και την υποχρέωση να αξιοποιούν εξωτερικούς φορείς, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΠ, για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων. Άλλωστε, η υποχρέωση διαπίστευσης των ιδιωτικών φορέων που θα αντικαταστήσουν τους Δημόσιους Φορείς στις διάφορες διαδικασίες αδειοδότησης αναφέρεται ρητά σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου μπορεί να ανατεθεί κάποιου είδους εργασία σε ιδιωτικό φορέα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ισχύσει και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η αμεροληψία.