• Εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), από την φάση της ανάπτυξης ακόμη του πρώτου, προκειμένου να αποφευχθεί η αναίτια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, με την εκ νέου κατάθεση στοιχείων και δικαιολογητικών που διατίθενται ήδη στο ΓΕΜΗ. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της γνωστοποίησης, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα αυτόματης λήψης της βεβαίωσης γνωστοποίησης με την άντληση στοιχείων από το ΓΕΜΗ. Επιπλέον, θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν έναρξη αυτών και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, αν παρέχεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, διασυνδεδεμένου με το ΓΕΜΗ, η δυνατότητα να γνωρίζουν τις κατά ΚΑΔ ελάχιστες προδιαγραφές που θεσπίζονται ως απαραίτητες για την έγκριση της οικονομικής δραστηριότητας.