• Θεωρούμε ορθή την κατάργηση της βεβαίωσης καταλληλότητας, καθώς πολλές φορές οι αρμόδιες αρχές καθυστερούν τη διεξαγωγή της αυτοψίας και επομένως και τη χορήγηση της βεβαίωσης, η οποία, δεδομένου ότι είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, καθυστερεί αδικαιολόγητα την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι από τη λειτουργία της επιχείρησης δε θα προκύψει κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει οι φορείς των παραπάνω δραστηριοτήτων να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και εκτιμούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να γίνει και ρητή αναφορά στην υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου (HACCP). Κατά αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος των αρχών θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων, όταν η επιχείρηση θα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και επομένως θα μπορεί να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί και το κατά πόσο εφαρμόζονται όντως οι διαδικασίες που περιγράφονται στη μελέτη HACCP.