• Τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (τόσο τροφίμων όσο και άλλων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας) καθορίζονται επακριβώς με την Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β΄/2006). Επιπλέον, με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/08-12-2014 (ΦΕΚ 3284Β΄/2014), επεκτάθηκε το μέτρο της απαλλαγής από πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού βαθμού κινδύνου για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης. Επομένως, δε θεωρούμε αναγκαία την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό μέτρων πυροπροστασίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, από τη στιγμή που αυτά είναι ήδη καθορισμένα.