• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 18:49

    β) σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. γιατί δεν δίνεται πρόσβαση στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών στους λογιστές, οπότε όποιος θέλει να κάνει εταιρεία, να ξέρει τι όνομα να της δώσει; γ) στη χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού. γιατί δεν κάνετε προαπαιτούμενο την καταβολή Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, οπότε και απόδειξη δεν χρειαζετε και η Υπηρεσίας Μίας Στάσης έχει περισσότερο χρόνο να ασχολείται με την αίτηση παρά με τη λογιστική και αποδείξεις;