Άρθρο 05 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών

1. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο προβαίνουν (με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.

β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας.

γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί :

α) σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

γ) στη χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

δ) στην αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

ε) στη δημιουργία Φακέλου & Μερίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

στ) στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. της Εταιρείας

ζ) στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω παροχής πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία

η) στην αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

θ) στην εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’)

ι) στην κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, στην απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή.

ια) στην έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων των εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας.

3. Εάν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της Εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 11:43 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Παρ.2 ε) Το ζεύγος κωδικών χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι σήμερα μέσω των Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιριών δεν έχει αποδοθεί. Τα λαμβάνει η Εταιρία, χωρίς χρέωση όταν εγγράφεται στο businessportal.gr

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 09:11 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  1.Πέραν της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) επιβάλλεται η δημιουργία ενός εθνικού δικτυακού τόπου για την Υπηρεσία Μιας Στάσης, τουλάχιστον σε δυο γλώσσες που θα περιέχει την χρηστική πληροφόρηση για την ΥΜΣ, καθώς και τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών ΥΜΣ σε εθνικό επίπεδο.
  Ο δικτυακός αυτός τόπος θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την e-ΥΜΣ.
  Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ηλεκτρονική παραγωγή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας μέσω της ΥΜΣ.
  Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας την εταιρεία που θέλουν να συστήσουν και την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας θα αναπαράγονται οι αιτήσεις με συμπληρωμένη την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας σε μορφή pdf .επεξεργάσιμη ώστε να είναι εφικτή η συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και δικαιολογητικών με πληκτρολόγιο . Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται τεράστιος χρόνος ενώ θα αποφεύγονται λάθη από την διπλή καταχώρηση . Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά έγγραφα χειρόγραφα συμπληρωμένα.
  Το αίτημα σύστασης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΥΜΣ αφού προηγουμένως συμπληρωθούν όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα και ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται ο φυσικός φάκελος της αίτησης με τα δικαιολογητικά νομίμως υπογραμμένα .Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης για την σύσταση, η υπηρεσία ΥΜΣ θα αποδέχεται ηλεκτρονικά την αίτηση .Έτσι θα καταχωρούνται αυτόματα τα δεδομένα της αίτησης για την σύσταση της εταιρείας.
  Κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του εγχειρήματος συνιστά η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων του δημοσίου για να μπορούμε να ανακτήσουμε στοιχεία των ιδρυτών όπως ΑΦΜ του taxisnet, , στοιχεία των ταυτοτήτων τους, αλλά και στοιχεία από τις τράπεζες πληροφοριών των αποκεντρωμένων διοικήσεων για τις άδειες ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Θα μπορούμε να ελέγχουμε βάσει του κωδικού της αδείας διαμονής αν όντως έχει την άδεια και δικαιούται να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ώστε να μπορεί να συστήσει μια εταιρεία. Αυτό θα βοηθήσει να επιταχύνει την διαδικασία σύστασης
  Με την δημιουργία του δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικής πλατφόρμας , οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης θα αποκτήσουν ένα δυναμικό και αποτελεσματικό και συνάμα κοινό εργαλείο εξοικονομώντας τεράστιο χρόνο, τόσο για τα στελέχη των ΥΜΣ όσο και για τους δυνητικούς χρήστες .Κυρίως όμως θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος για την σύσταση των εταιριών και θα αλλάξει άρδην η εικόνα των ΥΜΣ. συγκριτικά με την τωρινή λειτουργία τους. Απόρροια όλων αυτών θα είναι φυσικά και η βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις διάφορες εκθέσεις αξιολόγησης των Διεθνών Οργανισμών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 • Αρθ.5 παρ.2ια: Ομοίως με σχόλιο μας για αρθ.4 παρ.1ια. Διευκρίνηση, τα ψηφιακά υπογεγραμμένα στοιχεία θα χορηγούνται απά την ΥΜΣ μόνο στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της e-ΥΜΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγούνται άμεσα θεωρημένα στοιχεία και στην συνέχεια θα λαμβάνονται από το portal του ΓΕΜΗ.
  Αναφορικά με την επωνυμία / Δ.Τ., μέσω της εφαρμογής ΓΕΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ο καθένας μπορεί να αναζητήσει την ύπαρξη κάποιας επωνυμίας ή ΔΤ χωρίς την υποχρέωση εγγραφής ή λήψης κάποιου κωδικού. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να προβλεφθεί το ενδιάμεσο διάστημ από τον αρχικό έλεγχο διαθεσιμότητας μέχρι το χρονικό σημείο προεγγραφής ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο ενδιάμεσα να μεσολαβήσει άλλη εγγραφή με ίδια επωνυμία ή ΔΤ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 19:40 | Μιχαηλ Τσαλικης

  αποδέχομαι και επαυξάνω τις ιδέες του προηγούμενου . θα πρέπει να έχει η υπηρεσία αρχείο και ηλεκτρονικό οπωσδήποτε το οποίο θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα αλλά και επίσης στοχοδιάγραμμα, κάθε εργαζόμενος να έχεις στόχους για να επιτύχει, μετά από κει έρχεται το πολύ πιο σημαντικό οτι σε όλο το δημόσιο εργάζονται άτομα με υπολογιστή και δεν είναι αρχειοθετημένα η ταχύτητά τους. είναι από όλους γνωστό ότι αν είναι τρία άτομα στη σειρά και έχουμε πολύ διαφορετικές ταχύτητες το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι στην ταχύτητα του χαμηλότερου αλλά πολύ πιο λίγο διότι ο γρήγορος εάν τον σιγανευεις και τον πνιγείς τότε τρελαίνεται και ξεφεύγει. η ταχύτητα των εργαζομένων μετριέται πάρα πολύ εύκολα με τά προγράμματα δακτυλογράφησης που είναι τσάμπα στο internet και είναι το πιο εύκολο .σε κάθε αρχείο του εργαζόμενου να αναφέρεται και η ταχύτητα του

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:22 | Δήμητρα

  Πολύ σημαντική η πρόβλεψη των «αυθημερόν» συστάσεων και μακάρι να λειτουργήσει και στην πράξη. Υπάρχει όμως στα Επιμελητήρια ο επαρκής αριθμός υπάλληλων για τη διεκπεραίωση του όγκου των αιτήσεων;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 18:49 | Χρήστος

  β) σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

  γιατί δεν δίνεται πρόσβαση στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών στους λογιστές, οπότε όποιος θέλει να κάνει εταιρεία, να ξέρει τι όνομα να της δώσει;

  γ) στη χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

  γιατί δεν κάνετε προαπαιτούμενο την καταβολή Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, οπότε και απόδειξη δεν χρειαζετε και η Υπηρεσίας Μίας Στάσης έχει περισσότερο χρόνο να ασχολείται με την αίτηση παρά με τη λογιστική και αποδείξεις;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 13:10 | ΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΣΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

  Κατά τη σύσταση των εταιρειών, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το δικαίωμα δημιουργίας προσωρινού κωδικού χρήστη για μικρό διάστημα (30 μέρες) στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου του προσωρινού κωδικού, (κατά τη λήψη του κωδικού να γίνεται η άμεση καταβολή του τέλους ηλεκτρονικά για μείωση του χρόνου σύστασης).
  Με τους προσωρινούς κωδικούς θα εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες:

  1) Θα καταχωρούνοι ενδιαφερόμενοι τα απαιτούμενα έγγραφα στην ΥΜΣ.
  (καταστατικό, συνοπτική φόρμα ελάχιστων στοιχείων καταστατικού, Κωδικοί δραστηριότητας-NACE KODE εταιρείας, ταυτότητες, διαβατήρια, μισθωτήρια, έντυπα Μ της ΔΟΥ και λοιπά έγγραφα).

  2) Θα αποστέλλουν αίτημα με 5 πιθανές επωνυμίες όπου θα προ-εγκρίνεται η πρώτη διαθέσιμη και θα δεσμεύεται για το διάστημα που θα ισχύουν οι προσωρινοί κωδικοί.

  3) Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο (μετά την λήψη της προ έγκρισης επωνυμίας), να κάνει υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ΥΜΣ.

  4) Άμεση, έγκριση της εταιρείας και καταχώρηση της σε ΓΕΜΗ, ΔΟΥ, ΙΚΑ ΟΑΕΕ ή αποστολή παρατηρήσεων – ελλείψεων από την υπηρεσία.
  Με τη έκδοση του ίδιου «user name»,κωδικών και κλειδαρίθμων για τα υποσυστήματα του TAXIS, του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ ΓΕΜΗ, του ΟΑΕΕ κτλ.

  Με αυτό τον τρόπο αν η προ έγκριση επωνυμίας μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ο έλεγχος των εγγράφων άμεσα, τότε μόνο σε πραγματικό χρόνο 2 ημερών θα μπορεί να συσταθεί εταιρεία.

  Για να επιτευχθεί ο στόχος της σύστασης σε πραγματικό χρόνο 2 ημερών θα πρέπει επίσης:

  α) να καταργηθεί η υποχρεωτικής συμμετοχής συμβολαιογράφου κατά την σύσταση εταιρειών (ΙΚΕ, ΑΕ) που κωλυσιεργούν τις διαδικασίες και δημιουργήται ένα έξτρα συμαντικό κόστος κατά τη σύσταση και

  β) να δημιουργηθεί ένας σαφής οδηγός με όλες τις διαδικασίες τα ζητούμενα έγγραφα που απαιτούνται πριν λειτουργήσει μια εταιρεία.

  Δηλαδή, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ-ΔΟΥ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-Δήμοι) καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς (επιμελητήρια, λογιστές και δικηγόροι) να καταγραψούν όλες τις διαδικασίες και τις διαφορετικές περιπτώσεις που υπάρχουν.

  Στη διάθεσή σας, με εκτίμηση,

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 09:55 | MANGOS A

  «Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί :»

  Αλλιώς? Τι θα συμβεί εάν δεν προβεί σε όλα αυτά η Υπηρεσία μιας Στάσης?

  Να προβλεφτεί κάποια συγκεκριμένη αποζημίωση, ίση με το παράβολο που θα πληρώνουμε, για κάθε μέρα καθυστέρησης. Αλλιώς δεν έχει νόημα να προβλέπεται το «αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα»