• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 09:49

    Αρθ.6 παρ.3: Τι σημαίνει θέτει στην διάθεση …; Δηλαδή διαθέτει γραφείο με η/υ και σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε ο ενδιαφερόμενος να εισάγει δεδομένα για να λάβει προσωρινούς κωδικούς; Προτείνουμε, οι ενέργειες να υλοποιούνται από την ΥΜΣ και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΥΜΣ θα παραδίδει στον ενδιαφερόμενο α) την Έναρξη Εργασιών, β) θεωρημένο (κλασικά ή ψηφιακά) Καταστατικό Σύστασης και γ) έγγραφο απόδοσης προσωρινών Κωδικών TAXIS (κλειδάριθμο) περιορισμένης χρονικής ισχύος. Παράλληλα να υπάρξει πρόβλεψη ένταξης κειμένου εξουσιοδότησης στην Υπ. δήλωση προς την ΥΜΣ για την ενέργεια αυτή (χορήγηση προσωρινών κλειδαρίθμων).