Άρθρο 06 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS

1. Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της Εταιρείας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων (εάν υφίστανται τέτοιες κατά τη σύσταση) της Εταιρείας από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

2. Το TAXIS, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας αν τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω και προκειμένου για την απόδοση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία, η Υπηρεσία Μιας Στάσης θέτει στη διάθεση της Εταιρείας πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωριστούν σε αυτό ο Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και όλα τα απαραίτητα στοιχείο προκειμένου να χορηγηθεί κλειδάριθμος TAXISnet. Το TAXIS επιστρέφει προσωρινό κλειδάριθμο.

 • Αρθ.6 παρ.3: Τι σημαίνει θέτει στην διάθεση …; Δηλαδή διαθέτει γραφείο με η/υ και σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε ο ενδιαφερόμενος να εισάγει δεδομένα για να λάβει προσωρινούς κωδικούς; Προτείνουμε, οι ενέργειες να υλοποιούνται από την ΥΜΣ και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΥΜΣ θα παραδίδει στον ενδιαφερόμενο α) την Έναρξη Εργασιών, β) θεωρημένο (κλασικά ή ψηφιακά) Καταστατικό Σύστασης και γ) έγγραφο απόδοσης προσωρινών Κωδικών TAXIS (κλειδάριθμο) περιορισμένης χρονικής ισχύος. Παράλληλα να υπάρξει πρόβλεψη ένταξης κειμένου εξουσιοδότησης στην Υπ. δήλωση προς την ΥΜΣ για την ενέργεια αυτή (χορήγηση προσωρινών κλειδαρίθμων).

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 13:42 | Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

  Περαιτέρω περιγραφή των διαβιβαζομένων εγγράφων και στοιχεία θα γίνει με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η παρ. 3 στόχο έχει έχει όντως να εξαλείψει για όσους το επιθυμούν την ανάγκη μετάβασης στη ΔΟΥ για την απόκτηση κωδικούTAXIS.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 09:20 | Χρήστος Μυλωνάς

  Πρόσφατα η ΔΟΥ μου ζήτησε το καταστατικό της εταιρείας μου παρά τις προβλέψεις που ήδη υπηρχαν στο ν.3853/2010 (παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου που ήδη υπάρχε). Μήπως πρέπει να υπάρχει κάποια πιο συγκεκριμένη πρόβλεψη για το ποια έγγραφα μετβιβάζοντα υποχρεωτικά και αποθηκεύονται από τη ΔΟΥ.

  Η προσθήκη της παραγράφου 3 σε σχέση με το αντίστοιχο άρθρο του ν.3853/2010 τι ακριβως εννοεί; Δεν θα χρειαζεται μετά να πάς στο μητρώο της ΔΟΥ;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:36 | Ελένη Κατσίρου

  Με την απλοποίηση θα σταματήσει πλέον η πολυνομία η οποία προκαλεί δυσφορία στους πολίτες αλλά πολλές φορές και αδυναμία να κατανοήσουν τις διαδικασίες τών υποθέσεων που τους αφορούν.
  Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν συμπαιγνίες, όπως επίσης ένοχες ανοχές των θεσμικών παραγόντων!!!
  Η διαφάνεια θα επικρατήσει κ το κράτος θα λειτουργήσει κόντρα στο τέρας τής γραφειοκρατίας, που σε πολλές περιπτώσεις τη δημιούργησε το ίδιο…. για δικούς του λόγους…. χωρίς ωστόσο να ωφελεί κ τους πολίτες!!