• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΜΗ ΒΕΘ' | 5 Οκτωβρίου 2016, 11:55

    Παρ.3 γ) Το ζεύγος κωδικών χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι σήμερα μέσω των Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιριών δεν έχει αποδοθεί. Τα λαμβάνει η Εταιρία, χωρίς χρέωση όταν εγγράφεται στο businessportal.gr Παρ. 3 ι)Η απόδοση του Εισπραττόμενου Γραμμάτιου Ενιαίου Κόστους Σύστασης θα πρέπει να αποδίδεται στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ που ανήκει η εταιρία. Η Σύσταση της εταιρίας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YMΣ), μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Χρειάζεται η επέμβαση υπαλλήλου για έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης, πριν την απόδοση του αρ.ΓΕΜΗ και του ΑΦΜ. Παρ. 3 ια)Τα θεωρημένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης, να τα παίρνει αυτόματα ο χρήστης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YMΣ), με το πέρας της διαδικασίας, μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.