Άρθρο 08 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

2. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας
α) αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) η οποία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ή και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου εφόσον παρέχουν την διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID)] ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου
β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση σταματά
γ) υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ.
δ) ανακατευθύνονται, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία
δ) καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται:
α) ο έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και ο έλεγχος της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) ο προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων.
γ) η χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου,
δ) το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ που προβλέπονται στην παράγραφο 4 & 5 αντίστοιχα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η καταχώριση σε αυτούς των πράξεων και στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν ηλεκτρονικά
ε) η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και η απόδοση Α.Φ.Μ. από το TAXIS στην Εταιρεία
στ) η ανακατεύθυνση της Εταιρείας στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS
ζ) η αποστολή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης των στοιχείων της Εταιρείας και των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής
η) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’)
θ) η χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ι) η απόδοση του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης στον κρατικό προϋπολογισμό και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.
ια) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών με την παράδοση θεωρημένων αντίγραφων των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών και
ιβ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

Ειδικά προβλέπεται ότι εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της περ. α’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ της περίπτωσης α) του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Να ορισθεί πως για τους αιτούντες, που δηλώνουν νόμιμοι εκπρόσωποι αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες θα συμμετέχουν ως εταίροι ή ως μέτοχοι σε συνιστώμενες Ελληνικές εταιρείες, θα γίνεται διαπίστωση ηλεκτρονικά ότι όντως αυτοί είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αλλοδαπών εταιρειών.
  Να οριστεί ποια Υπηρεσία εξουσιοδοτείται (μπορεί να υπάρχει εξουσιοδότηση σε Εφαρμογή Η/Υ;) και ποιες βάσεις θα προσπελαύνονται ηλεκτρονικά και πώς;
  Να οριστεί πως θα υποβάλλονται τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση και ποιά θα είναι αυτά και πως θα ελέγχεται η ορθότητα κι η γνησιότητά τους ηλεκτρονικά (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση).
  Να οριστεί α) πως θα ελέγχεται ηλεκτρονικά η πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και η εταιρική σύμβασης/καταστατικού ως και β) ποία είναι τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας υποβάλλονται
  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών και θα πρέπει να οριστεί τι θα θεωρεί το σύστημα και ποια θεωρείται ως ευδιάκριτος διαφορά από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων.
  Να διορθωθεί η ανωτέρω παράγραφος ι) και το τέλος να αποδίδεται στην ΚΕΕ (σύμφωνα και με την παρατήρηση του άρθρο 3).

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 12:05 | Ο.Σ.Υ.Ε.

  Ομοίως και για την παρ. 3, εδαφ. ι΄, του παρόντος άρθρου, θεωρούμε οτι το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους σύστασης ΠΡΕΠΕΙ να αποδίδεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Επιμελητηρίου, στο οποίο εγγράφεται η επιχείρηση.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 11:55 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Παρ.3 γ) Το ζεύγος κωδικών χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι σήμερα μέσω των Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιριών δεν έχει αποδοθεί. Τα λαμβάνει η Εταιρία, χωρίς χρέωση όταν εγγράφεται στο businessportal.gr

  Παρ. 3 ι)Η απόδοση του Εισπραττόμενου Γραμμάτιου Ενιαίου Κόστους Σύστασης θα πρέπει να αποδίδεται στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ που ανήκει η εταιρία. Η Σύσταση της εταιρίας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YMΣ), μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Χρειάζεται η επέμβαση υπαλλήλου για έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης, πριν την απόδοση του αρ.ΓΕΜΗ και του ΑΦΜ.

  Παρ. 3 ια)Τα θεωρημένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης, να τα παίρνει αυτόματα ο χρήστης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YMΣ), με το πέρας της διαδικασίας, μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:24 | Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

  Με τις υπάρχουσες διατάξεις (άρθρα 94 & 96 του ν. 4314/2014) η εγγραφή στα Επιμελητήρια των εταιρειών που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ είναι όντως υποχρεωτική και όχι δυνητική.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  Το άρθρο 8 στη περίπτωση θ’ αναφέρεται:
  η) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’)
  Σε συνδυασμό οι δύο διατάξεις (άρθρο 94 και 96 του Ν.4314/14) μαζί με τη καταχρηστική ερμηνεία των επιμελητηρίων, κάνουν υποχρεωτική την εγγραφή στα επιμελητήρια.
  Εύλογο θα ήταν να ορίζεται ρητά κατά την καταχώρηση της εταιρείας αν επιθυμεί ή όχι την εγγραφή της σε επιμελητήριο (για να αποφευχθεί η καταχρηστική ερμηνία από τα επιμελητήρια και να ζητάνε από όλους συνδρομές).