• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Καπλάνης' | 22 Φεβρουαρίου 2017, 14:13
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα ήθελα να ενημερώσω τα Υπουργεία Οικονομικών & Διακαιοσύνης για την ύπαρξη του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.Σύμφωνα λοιπόν με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΕ.2: Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) αντικαθίσταται ως εξής: «Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τα μέρη πρόσωπο, διαπιστευμένο ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.» Η "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις!!!!! ΕΛΕΟΣ ΔΗΛΑΔΗ !!!!!!!!!!!