Άρθρο 06 – Διορισμός συντονιστή-Δικαίωμα αποποίησης

1. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.
2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της προηγούμενης παραγράφου με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή τη διοικητική περιφέρεια, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
3. Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να αποποιηθεί εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που δύνανται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,
(β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που ο συντονιστής αποποιηθεί τον διορισμό του κατά τα παραπάνω η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.
4. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στη Διαύγεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών. Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τα ανωτέρω. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή του ν. 3898/2010 (Α’ 211).
5. Στο μητρώο συντονιστών εγγράφονται:
α) Εκατόν είκοσι (120) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής.
β) Πενήντα (50) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) Είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
δ) Είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
ε) Είκοσι (20)διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης.
στ) Είκοσι (20)διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ζ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
η) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
θ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου.
ι) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
ια Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ιβ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
ιγ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων. Μεταξύ των μη κληρωθέντων διενεργείται νέα κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια Περιφέρεια.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την Περιφέρεια αυτή με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Εάν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη συμπλήρωσης του αριθμού των συντονιστών σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με απόφασή του μπορεί να εγγράψει στο μητρώο συντονιστών νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια. Εάν ο αριθμός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης Περιφέρειας, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και δικηγόρων ακολουθώντας κατά τα λοιπά την διαδικασία των παραγράφων 4 και 5.
7. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

 • Άρθρο 6 παρ. 5: Ο αριθμός των προτεινομένων διαμεσολαβητών για τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι, κατά την εκτίμησή μας, μικρός.

 • 3 Μαρτίου 2017, 11:00 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ

  Ως προς του συντονιστές θεωρώ πως η δεξαμενή των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει καταρτισμένους και θεσμικά αναγνωρισμένους επιστήμονες, που είναι σε θέση να καλύψουν επαρκώς το ρόλο του συντονιστή, καθώς διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και προσόντα και έχουν πιστοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης, θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τούτο. Θεωρώ λοιπόν πως ο ρόλος του συντονινστή πρέπει να εξυπηρετηθεί από τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, τα δε μέρη υποχρεωτικά να παρίστανται στη διαδικασία με τους δικηγόρους τους, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, όπως προβλέπεται στη θεσμοθετημένη διαδικασία της διαμεσολάβησης . Επιπλέον, ως προς τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν την πρόβλεψη και κατανομή των διαμεσολαβητών ανά περιφέρειες, θεωρώ πως είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση με την ανάγκη που έρχεται να καλύψει η ρύθμιση. Επίπλέον θέτω τον προβληματισμό της δυσλειτουργίας των νησιωντικών περιφερειών, όπως πχ των Ιονίων Νήσων, η δε πρόβλεψη των 10 διαμεσολαβητών στην εν λόγω περιφέρεια επιμερίζει 1,5 διαμεσολαβητή ανά νήσο, κάτι που δεν αντιστοιχεί στην ρυμθιζόμενη κατάσταση και περιορίζει υπέρμετρα κι αδικαιολόγητα το πεδία για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές. Συνεπώς απαιτείται αύξηση των συντονιστών και της αναλογίας κατά προτεραιότητα υπέρ των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.

 • 3 Μαρτίου 2017, 01:15 | Ηλίας Κουρεμένος

  Βάσει στοιχείων του Μαίου του 2016, από τα 60 δις ευρώ «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια/ανοίγματα, τα 11 δις οφείλουν 800 μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων και με κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ), τα 28,5 δις χρωστάνε 6.000 επιχειρήσεις με 50 – 249 εργαζόμενους και τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα οφείλονται από 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (58,2% αναλογία ληξιπρόθεσμων οφειλών) και ελεύθερους επαγγελματίες/πολύ μικρές επιχειρήσεις (66,5% αναλογία ληξιπρόθεσμων οφειλών). Κάποιες από αυτές δεν είχαν καθόλου κέρδη τις προηγούμενες χρονιές άρα εξαιρούνται του Νόμου. Μάλλον όμως θα μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στο Νόμο. Αρα το να μιλάμε για ειδικό μητρώο κατόπιν κλήρωσης μόνο ολίγων συντονιστών, είναι ανεπαρκές. Πρέπει να είναι επιλέξιμοι ΟΛΟ το μητρώο των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών βάσει του Ν. 3898/2010.

 • 2 Μαρτίου 2017, 22:44 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 5 : η παράγραφος εισάγει την δυνατότητα ορισμού Συντονιστών που δεν είναι Δαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές εγγεγραμένοι στον Πίνακα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην περίπτωση που δεν καλύπτοναι οι θέσεις από τους προσφερόμενους Διαμεσολαβητές κα δίνει την δυνατότητα να καλυφθούν οι κενές θέσεις από δικηγόρους με τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία. Δεν είναι προφανής ο λόγος της αναφοράς σε δικηγόρους, το αντικείμενο οδηγεί τουλάχιστον εξ ίσου σε οικονομολόγους. Θεωρώ ότι τυχόν κενές θέσεις πρέπει να καλυφθούν είτε από δικηγόρους είτε από οικονομολόγους με τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία και ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια που πρέπει να καθορισθούν με σαφήνεια – αφού ληφθεί υπόψιν η διαφωνία για την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών. Η παρατήρηση έχει εφαρμογή και στην παράγραφο 6.

 • 2 Μαρτίου 2017, 22:21 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 3 : προτείνεται να ενσωματωθεί η εξής παράγραφος : «Ο Συντονιστής υπορεούται να ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα ότι αφορά την εμπιστευτικότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία του καθόλη την διάρκεια της απασχόλησης του. Ο Συντονιστής ευθύνεται μόνο για δόλο».

 • 2 Μαρτίου 2017, 22:22 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 2 : να τροποιηθεί ΑΠΟ «2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου…» ΣΕ «2. Στις περιπτώσεις όπου ο Συντονιστής έχει διορισθεί με την διαδικασία της επιλογής από το Μητρώο της ΕΓΔΙΧ δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου….».

  Διαφωνώ, γενικά, με την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών. Επαναφέρει περιορισμούς άσκησης επαγγέλματος που ομοιάζουν στο προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε για τους δικηγόρους και το οποίο σωστά καταργήθηκε.

 • 2 Μαρτίου 2017, 22:21 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Η αναφορά , σε διάφορα σημεία του νόμου, σε «…διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211)…..» , σε συνδυασμό με την έλλειψη αναφοράς στο ΠΔ 123/9-12-2011 ( που επιτρέπει την διαπίστευση και μη δικηγόρων) , την αναφορά στην δυνατότητα συμπλήρωσης του μητρώου συντονιστών από δικηγόρους 5-ετούς εμπειρίας (παράγραφος 5) καθώς και την αναφορά σε προκήρυξη που θα εκδοθεί , επιτρέπει την υποψία ότι είναι δυνατόν να αποκλεισθούν από το μητρώο διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που δεν είναι δικηγόροι όπως πχ οικονομολόγοι. Αυτό θα ήταν προφανής αδικία και λάθος καθότι τελικά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά κατ’εξοχήν αναδιάρθρωση οφειλων δηλαδή καθαρά οικονομικό θέμα. Η ανωτέρω διατύπωση προτείνεται να αντικατασταθεί, σε όλο τον νόμο, με την καθαρή διατύπωση «….διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης….». Σημειώνω ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός από τον μεγάλο αριθμό οικονομολόγων που υπάρχουν (τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι δεκάδες χιλιάδες ) που έχει ενδιαφέρον να πιστοποιηθεί ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

 • 2 Μαρτίου 2017, 21:55 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 1 : η πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου (παράγραφος 1) να τροποποιηθεί ΣΕ «1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών μπορούν να συμφωνήσουν σε Συντονιστή κοινής αποδοχής. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν έχει υπάρξει συμφωνία στο πρόσωπο Συντονιστή μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών τότε χωρίς άλλη διαδικασία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.»

  Η λογική της πρότασης είναι η εξής : αν ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Δημόσιο , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ) συμφωνούν στο πρόσωπο του Συντονιστή δεν υπάρχει προφανής λόγος για τον καθορισμό άλλου προσώπου από την ΕΓΔΙΧ. Ο διορισμός από την ΕΓΔΙΧ έχει νόημα μόνο ως ύστατη λύση και προς αποφυγή παρελκυστικών τακτικών από τους εμπλεκόμενους.

 • Είμαι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θέλησα να μάθω για το πώς θα μπορούσα να γίνω διαμεσολαβής, ώστε να αξιοποιήσω την 12χρονη (επιτυχημένη) εμπειρία μου στα δικαστήρια (ως διάδικος) αλλά και στην σε βάθος και με επιμέλεια έρευνα που έκανα εδώ και 30 χρόνια.

  Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δίδακτρα στον εκπαιδευτικό κέντρο της Αθήνας είναι 1.850€ (για 5 μέρες) και σε κείνο του Πειραιά «μόνο» 1.000€. Είναι υποδεέστερη η εκπαίδευση εκεί; Στην Αλεξανδρούπολη άραγε, πόσο είναι;

  Και γιατί να μην δώσω εξετάσεις κατευθείαν -παρακολουθώντας ένα δωρεάν σεμινάριο στο coursera για παράδειγμα- καταβάλλοντας «μόνο» τα 50€ ; Αυτή η απαίτηση να εκπαιδευτώ οπωσδήποτε (με 1.850-1.000€), συνάδει με κάποια υπαρκτή μνημονιακή Οδηγία για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των πιστοποιήσεων; (δυστυχώς δεν έχω πρόχειρη τον αριθμό της)

  Από τα όσα διαβάζω εδώ για τις αμοιβές και τους «τυχερούς» της κλήρωσης, μάλλον συμφέρει να κρατήσω τα 1.000€ (για τα 1.850€ δεν το σκέφτομαι καν) στο μαξιλάρι.

  Μήπως να το ξανασκεφτούμε το πράγμα;

 • 2 Μαρτίου 2017, 19:37 | Παναγιώτης Βασιλάκης

  Με τον ν. 3898/2010 (Α’ 211) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ’ εφαρμογή της «Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008″ εισήχθη στην Ελλάδα o θεσμός της Διαμεσολάβησης για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης όπως ισχύει στην Ελλάδα διέπεται από ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που είναι σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Ο ρόλος του Συντονιστή που εισάγεται στο παρόν σχέδιο στηρίζεται στην ύπαρξη του μητρώου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών αλλά παραλλήλως διαμορφώνει ένα νέο ειδικό ρόλο Διαμεσολαβητή που ονομάζεται «Συντονιστής». Είναι κατανοητό ότι το σχέδιο νόμου με την αναφορά στους «Διαπιστευμένους Μεσολαβητές του ν. 3898/2010» αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν τόσο από την διαδικασία Διαμεσολάβησης όσο και από το ισχύον πλαίσιο εκπαίδευσης, αξιολόγησης και διαπίστευσης Διαμεσολαβητών. Παρά ταύτα ο ρόλος των Συντονιστών, ο τρόπος επιλογής και γενικώς οι κανόνες άσκησης καθηκόντων όπως προβλέπονται κυρίως στο άρθρο 6 ουσιαστικώς διαμορφώνουν εκ νέου ένα νέο ειδικό πλαίσιο μεσολάβησης που αποσκοπεί στην διευκόλυνση του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή ωστόσο ενέχει πολλές παγίδες αφού (α) Κάποιοι κανόνες δεν είναι σε αρμονία με τα τον υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή Διαμεσολαβητή με ενδεικτικότερο την επιλογή από τα ενδιαφερόμενα μέρη του καταλληλότερου προσώπου κι όχι κάποιου που ορίζεται με γραφειοκρατική διαδικασία μη συναρτώμενη με τα ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, (β) Προβλέπει τη δημιουργία κι άλλων νέων θεσμικών κειμένων που θα ρυθμίζουν περαιτέρω τα ζητήματα επιλογής και απόδοσης των Συντονιστών που ίσως πλεονάζουν κι επιπλέον δημιουργούν αντιφάσεις, ενδεικτικά η δημιουργία Οδηγού Δεοντολογίας, (γ) Θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να είναι λιτό και να διαθέτει μηχανισμό ενημερώσεων σύμφωνα και με αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Βάσει των παραπάνω προτείνεται:
  (1) Στο άρθρο 6 να παραμείνει η αναφορά στην επιλογή Συντονιστών από το Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών χωρίς άλλους περιορισμούς.
  (2) Η αναφορά σε ανώτατο όριο εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ανά Περιφέρεια αλλά και ο τρόπος επιλογής Συντονιστή δεν συνεισφέρει στην διασφάλιση της ικανότητας του Συντονιστή να φέρει εις πέρας την όλη εργασία παρά το γεγονός ότι ο ρόλος δεν φαίνεται να περιλαμβάνει δραστηριότητα ανάλογη αυτής της διαδικασίας διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010. Επιπλέον ο ανώτατος αριθμός δημιουργεί εμπόδια στην επιλογή κατάλληλων στελεχών χωρίς να φαίνεται η ωφέλεια για τον Μηχανισμό και τις επωφελούμενες επιχειρήσεις. Προτείνεται ως δικλείδα ασφαλείας να παραμείνει η πρόβλεψη ότι ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παραλάβει νέο φάκελλο εφ΄ όσον δεν έχει κλείσει μία υπόθεση κι ακόμα να τεθεί ανώτατος αριθμός σε ετήσια βάση για κάθε διαμεσολαβητή. Τυχόν ειδικές οδηγίες για τον τρόπο επιλογής μπορούν να περιληφθούν στον «Οδηγό» που θα ρυθμίζει τις διεργασίες εμπλοκής των Συντονιστών στην διαδικασία του Μηχανισμού.
  (3) Η κατάρτιση και η πιστοποίηση απόδοσης του Συντονιστή είναι έννοιες γενικές όπως περιγράφονται και δεν μπορούν να προσδιορισθούν βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο Συντονιστής. Προτείνεται να απαλειφθεί η έννοια της κατάρτισης και πιστοποίησης και να παραμείνει η γενική έννοια της εποπτείας του έργου τους.
  (4) Η έκδοση Οδηγού Δεοντολογίας Συντονιστών παραπέμπει στο υφιστάμενο θεσμικό κείμενο «Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών» που έχει δημιουργηθεί βάσει και αντίστοιχου κειμένου Ευρωπαϊκού Κώδικα. Δεν είναι σαφής η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου κειμένου δεδομένου ότι ο Ρόλος Συντονιστή όπως περιγράφεται στο σχέδιο δεν έχει το εύρος και την ειδική γνώση που προσδιορίζονται για τον Διαμεσολαβητή του ν. 3898/2010. Για να μην υφίστανται αντιφάσεις με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Διαμεσολάβησης προτείνεται να αντικατασταθεί η φράση «Οδηγός Δεοντολογίας» με την φράση «Οδηγός Εργασιών Συντονιστών» και να προβλέπεται ότι αυτός θα εκδοθεί με Υπουργική Απόφαση. Στον Οδηγό μπορεί να γίνεται αναφορά στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.

 • 2 Μαρτίου 2017, 17:32 | Ειρήνη

  Τι ακριβώς εξυπηρετεί το νέο μητρώο?Ενώ υπάρχει ήδη μητρώο διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ , Ποια είναι η ερμηνεία του θα εγγράφονται κατά προτεραιότητα στο μητρώο ΕΓΔΙΧ ? δυστυχώς δημιουργείται με αυτό τρόπο επιλογής ,η υποψία ότι δεν θα υπάρχει διαφάνεια ως προς την επιλογή των συντονιστών και θα εξυπηρετούνται συγκεκριμένα πρόσωπα !!!
  Η επιλογή των συντονιστών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το μητρώο του ΥΔΔΑΔ , ώστε να υπάρχει κοινωνική ισότητα ανάμεσα στους διαμεσολαβητές .

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:18 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Η φράση «διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και δικηγόρων» να διαμορφωθεί ως εξής :
  διαπιστευμένων διαμεσολαβητών , δικηγόρων και οικονομολόγων.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:19 | AKIOE

  5. Στο μητρώο συντονιστών εγγράφονται:….

  Παρατηρήσεις
  Να τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη και να προβλεφθεί η υποβολή πρόσκλησης και προς το περιφερειακό τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα οποίο εδρεύει στην Περιφέρεια αυτή. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται οικονομολόγοι ,μέλη του ΟΕΕ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία μετά τη λήψη της αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος .

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:41 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Ο περιορισμός που εισάγεται σε σχέση με την έδρα του συντονιστή και του οφειλέτη ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την ομαλή λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ειδικά αν σε μια περιφέρεια υπάρξει πληθώρα αιτήσεων υπαγωγής . Yπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης όγκου υποθέσεων και συνακόλουθης καθυστέρησης στην όλη διαδικασία

 • Το σχέδιο νόμου θα μπορούσε να κάνει αναφορά όχι σε συντονιστή αλλά σε διαμεσολαβητή ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να δανειστεί περισσότερα στοιχεία από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης δίνοντας στον διαμεσολαβητή ουσιαστικό ρόλο επί των συζητήσεων και όχι απλά ρόλο συντονιστικό-διαχειριστικό.
  Στην παράγραφο 3 είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το δικαίωμα αποποίησης (4 ημέρες) προκειμένου ο διαμεσολαβητής με άνεση χρόνου να σταθμίσει την επιλογή του και τυχόν κωλύματα ανεξαρτησίας. Επίσης η διατύπωση είναι περιοριστική με την έννοια πως αποποίηση μπορεί να γίνει μόνο για λόγους που μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία της διαδικασίας χωρίς να επιτρέπουν το ελεύθερο δικαίωμα του διαμεσολαβητή να αποποιηθεί για προσωπικούς του λόγους που μπορεί να προκύψουν σε δεύτερο χρόνο.
  Στην παράγραφο 4 γίνεται λόγος για εγγραφή διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ν. 3898/2010 κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Συντονιστών. Αυτό σημαίνει πως ο ρόλος του συντονιστή μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους. Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι πως για να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός με το απαραίτητο θεσμικό κύρος θα πρέπει οι συντονιστές της διαδικασίας να είναι αποκλειστικά διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το ν. 3898/2010, οι οποίοι δεσμεύονται από τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας, είναι πιστοποιημένοι για την ικανότητά τους να χειρίζονται διαφορές, γνωρίζουν τεχνικές επικοινωνίας, επίλυσης και προσέγγισης των μερών και έχουν το τεκμήριο της ανεξαρτησίας και ουδετερότητας. Θα ήταν λανθασμένο κατά την εκτίμησή μας να επιλεγεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέποντας τη συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών ως συντονιστών θα ακύρωνε ουσιαστικά τη χρήση των διαμεσολαβητών σε μια διαδικασία που είναι κατ’ εξοχήν δικής τους αρμοδιότητας.
  Στην παράγραφο 5 προτείνεται ένας αδικαιολόγητος αριθμητικός περιορισμός στους διαμεσολαβητές που θα συμμετέχουν στο Μητρώο Συντονιστών. Ακόμη και η έννοια της αίτησης αποτελεί μια τυπική προϋπόθεση που επιβαρύνει γραφειοκρατικά τη διαδικασία Με τη διαδικασία της κλήρωσης που προτείνεται στο σχέδιο νόμου το νέο Μητρώο Συντονιστών μετατρέπεται σε Μητρώο Τυχερών αφού στην περίπτωση πολλών αιτήσεων (κάτι μάλλον αναμενόμενο) θα μείνουν εκτός μητρώου εκατοντάδες διαμεσολαβητές με αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι να αναλάβουν περισσότερες από μια υποθέσεις και κάποιοι καμία επειδή η τύχη θα τους έχει στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο ή θα τους έχει κατατάξει ως επιλαχόντες. Κατά τη γνώμη μας όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει αυτοδικαίως να είναι στο Μητρώο Συντονιστών και να εξαιρεθούν της λίστας μόνο αυτοί που θα αποποιηθούν αρχικά μετά από σχετική πρόσκληση. Στη συνέχεια θα υπάρξει κλήρωση για τη σειρά τους στο σύστημα επιλογής και διορισμού και θα διορίζονται με βάση τη διοικητική ενότητα στην οποία ανήκει ο αιτών οφειλέτης. Όπου προκύπτει πρόβλημα έλλειψης συντονιστή δε θα επιλέγεται κάποιος που δεν είναι διαμεσολαβητής αλλά θα υπάρχει πρόσκληση για αναπλήρωση από άλλον συνάδελφο διαμεσολαβητή άλλης διοικητικής ενότητας.
  Στην παράγραφο 7 αναφέρεται χωρίς καμία λεπτομέρεια ή αναφορά κριτηρίων η δυνατότητα αξιολόγησης των διαμεσολαβητών από την Ειδική Γραμματεία, πρόβλεψη που επί της αρχής είναι ορθή, αν πρόκειται για ουσιαστική αξιολόγηση. Δεν γίνεται σαφές επίσης με ποια έννοια και αρμοδιότητα θα μεριμνά η Ειδική Γραμματεία για την κατάρτιση των συντονιστών-διαμεσολαβητών. Θα πρέπει να δούμε τον Οδηγό Δεοντολογίας προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρακτικότητα αυτού του άρθρου.

 • παρ. 1: ποιος ο λόγος δημιουργίας ενός ακόμη μητρώου; Το μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης υφίσταται ήδη.
  Καλώς ορίζεται γεωγραφικός περιορισμός προς την διευκόλυνση όλων για εκ του σύνεγγυς συναντήσεις – καθότι είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ να υφίστανται τέτοιες.

  παρ. 5: αναρωτιέμαι με ποιο κριτήριο καθορίστηκε ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ανά περιφέρεια. Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Κρούπα παρακάτω, ως προς το τι συνεπάγεται τόσο μικρός αριθμός διαμεσολαβητών στους οποίους θα μοιράζονται οι υποθέσεις (το αστρονομικό οικονομικό όφελος που θα έχουν αυτοί, έστω και με αυτές τις απειροελάχιστες αμοιβές που προτείνονται).

  Προτείνω οι υποθέσεις να μοιράζονται κυκλικά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων διαμεσολαβητών εντός της περιφέρειας, αλλά επειδή πράγματι οι διαμεσολαβητες δεν είναι υπάλληλοι, και καθένας έχει διαφορετική εμπειρία και αποτελεσματικότητα ως επαγγελματίας, προτείνω επίσης να δίνεται άπαξ το δικαίωμα στον οφειλέτη να ζητήσει, πριν από την έναρξη της διιαδικασίας, να δοθεί η υπόθεσή του σε άλλον διαμεσολαβητή από εκείνον στον οποίο κληρώθηκε.

 • 1 Μαρτίου 2017, 18:02 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

  Ο όρος του » συντονιστή» σε τι διαφοροποιείται από τον όρο του » διαπιστευμένου διαμεσολαβητή» και γιατί δεν γίνεται χρήση αυτού του όρου ?
  Η επιλογή του διαμεσολαβητή – συντονιστή θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και ελεύθερα από τα μέρη όπως προβλέπεται και από το νόμο 3898/2010 καθώς αυτό δεν αναιρεί την ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αμεροληψία του διαμεσολαβητή.
  Η δημιουργία νέου μητρώου δεν έχει λόγο ύπαρξης μιας και υφίσταται ήδη κατάλογος-μητρώου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ και στο οποίο εγγραφοντται μονο πιστοποιημενοι διαμεσολαβητες που έχουν επιτύχει και σε σχετικές εξετάσεις του Υπουργείου ( διαπιστευμένοι) και οχι δικηγόροι που δεν εχουν την διαπίστευση του διαμεσολαβητή. Είναι λοιπόν άτοπο, ενω υπάρχει ικανος αριθμός διαμεσολαβητων ανα την επικρατεια, να διορισθούν δικηγόροι μόνο και μόνο επειδή τυγχανει σε μια περιφέρεια να μην καλυφθούν οι θέσεις απο διαμεσολαβητες που κατοικοεδρεύεουν στην Περιφέρεια αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση μπορουν να καλυφθούν οι θέσεις πολύ εύκολα από διαμεσολαβητές άλλης περιφέρειας.

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:32 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

  Θεωρώ ότι ο γεωγραφικός περιορισμός θα πρέπει να υφίσταται διότι διαφορετικά θα καθίστανται πρακτικά δύσκολες και δαπανηρές οι συναντήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ συντονιστή και μερών για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

  Περαν τούτου, η αναγκη σύνταξης κανόνων δεοντολογίας κατα την παρ. 7 του αρ. 6 παρέλκει από τη στιγμή που σαν διαμεσολάβητες είμαστε υποχρεωμενοι να τηρουμε τους κανονες δεοντολογίας που συνάδουν με την ιδιοτητα μας. Επιπροσθέτως, η «μετονομασία» των διαμεσολαβητων σε συντονιστες είναι επίσης ατοπη και ανευ ουσίας.

  Τελος, στο μητρωο θα πρέπει να εγγραφοντται μονο πιστοποιημενοι διαμεσολαβητες κι οχι δικηγόροι που δεν εχουν την διαπίστευση του διαμεσολαβητή, καθώς οι διαμεσολαβητές εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό. Είναι λοιπόν άτοπο , ενω υπάρχει ικανος αριθμός διαμεσολαβητων ανα την επικρατεια, να διορισθούν δικηγόροι μόνο και μόνο επειδή τυγχανει σε μια περιφέρει αν μην καλυφθούν οι θέσεις απο διαμεσολαβητες που κατοικοεδρεύεουν στην Περιφέρεια αυτή. Σε αυτήν τρην περίπτωση μπορουν να καλυφθούν οι θέσεις πολύ εύκολα από διαμεσολαβητές άλλης περιφέρειας.

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:32 | katselinomos2

  οι συντονιστές να κάνουν και τις επαληθεύσεις των απαιτήσεων και κυρίως των προμηθευτών !!!!!

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 23:47 | Νίκος Λαγός

  Καλό είναι να γίνεται με κλήρωση
  Περιορισμός του κόστους και επιμερισμός στον 1/2 για οφειλέτη και Τράπεζες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 08:45 | ΦΑΝΗ

  Θεωρώ ότι ο γεωγραφικός περιορισμός θα πρέπει να υπάρχει διότι διαφορετικά θα καθίστανται πρακτικά δύσκολες και δαπανηρές οι συναντήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ συντονιστή και μερών για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σαφέστατα, η κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με κριτήριο τη γεωγραφική τους έδρα, συνιστά για αυτούς τον πιο αντικειμενικό τρόπο διορισμού τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως μήπως με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται το δικαίωμα των μερών (οφειλέτη και δανειστών) να επιλέξουν οι ίδιοι και με τα δικά τους κριτήρια το συντονιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3898/2010. Εξάλλου, οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (άρθρο 2) ορίζουν ποια πρέπει να είναι η προσήκουσα συμπεριφορά τους αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να μη διακυβεύεται το πολύ σημαντικό θέμα της ανεξαρτησίας και ουδετερότητάς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:57 | Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να δημιουργηθεί νέο μητρώο καθώς και οποιοσδήποτε γεωγραφικός και αριθμητικός περιορισμός. Υπάρχει μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις να εκπληρώσουν το συντονισμός της παρούσας διαδικασίας. Οποιαδήποτε διαδικασία δημιουργίας νέου μητρώου δημιουργεί υποψίες προώθησης συγκεκριμένων ατόμων. Η διαδικασία του συντονισμού της συγκεκριμένης ρύθμισης μπορεί να εκπληρωθεί με βάση την κατάρτιση που έχουν όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές ανεξαρτήτου επιστημονικής ιδιότητας (νομικοί, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι κτλ). Οι διαδικασία αφορά μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και όχι ένας συγκεκριμένος αριθμός.
  Επίσης η επιλογή του διαμεσολαβητή – συντονιστή θα πρέπει να γίνει ελεύθερα από τα μέρη όπως προβλέπεται και από το νόμο 3898/2010 καθώς αυτό δεν αναιρεί την ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αμεροληψία του διαμεσολαβητή.
  Επειδή είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσημη θεσμική προσπάθεια να ξεκινήσει να λειτουργεί έστω και με κάποιες ιδιαιτερότητες ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει με τις σωστές συνθήκες και επιλογές προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για τη διάδοση και λειτουργία τους στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής του. Καταχρηστικές και αμφίβολες πρακτικές θα οδηγήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

 • 26 Φεβρουαρίου 2017, 23:59 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΠΤΣΕ

  Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου ο αριθμός των διαμεσολαβητών να είναι μεγαλύτερος, καθότι οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις είναι χιλιάδες και θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στους συντονιστές διαμεσολαβητές και στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. επίσης για να υπάρχει διαφάνεια , θα πρέπει να οριστούν κριτήρια επιλογής των διαμεσολαβητών και ενταξης τους στο μητρώο. Δεν θεωρω πως το κριτηριο ¨ο πιο γρηγορος κερδιζει¨ ή η κληρωση και η τυχαια καταταξη αποτελούν εφόδια για ένα σωστό και διαφανή μητρώο συντονιστών. Επίσης , φρονώ πως το εν λόγω μητρώο θα πρέπει να ανανεώνεται , ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν πρόσβαση περισσότεροι διαμεσολαβητές στην αγορά εργασίας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2017, 00:40 | Νικόλαος Κρούπας

  Προς τι τα νέα μητρώα, νέες αιτήσεις, γεωγραφικοί και αριθμητικοί περιορισμοί για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.
  Με ποιο κριτήριο πχ η επιλογή numerus clausus 120 συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών στην Αττική έστω δια κληρώσεως-άραγε η διεξαγωγή της με ποια εχέγγυα ώστε να μην χαρακτηρισθεί διαβλητή, καθότι δεν προβλέπεται νομοτεχνικά- όταν ο εκτιμώμενος αριθμός των «κόκκινων δανείων» που θα υπαχθούν στην εν θέματι διαδικασία ανέρχεται τουλάχιστον στις 100.000 πανελλαδικώς;Ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής δεν θα απέφευγε δυστυχώς την διαίρεση: 100.000 min κόκκινα δάνεια ÷120 «κληρωθέντες συντονιστές/διαμεσολαβητές= 833 στρογγυλοποιημένως αριθμός υποθέσεων × €200,00 min ή €400,00max ύψος αμοιβής/υπόθεση=€166.600 min ή € 333.200max κατά μέσο όρο η συνολική προσδοκώμενη αμοιβή εκάστου τυχερού; κληρωθέντα συντονιστή/διαμεσολαβητή!!!
  Ενώ πιο συνετή κοινωνικά δίκαιη νομοτεχνική επιλογή θα ήταν η συμμετοχή όλων των διαπιστευμένων πανελλαδικώς διαμεσολαβητών στο Υπ. Δικαιοσύνης και όχι με τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς αλλά η κληρωσή τους να αφορά
  στο εκάστοτε κόκκινο δάνειο οπότε η ως άνω αναλογία παράδειγμα θα ηταν περίπου 100 υποθέσεις ανα διαμεολαβητή = min €20.000 αμοιβή ή max€ 40.000 άλλως
  το μόνο που πετυχαίνει η προτεινόμενη προς διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση είναι να δημιουργεί ευλόγως υπόνοιες σκόπιμου αποκλεισμού και προώθησης συγκεκριμένων ατόμων, που θα προκαλέσει δημόσιες αντιδράσεις. Το ίδιο ισχύει όπως σχολιάσθηκε ανωτέρω και για το θέμα της «κατάρτισης» που ανοίγει με την παράγραφο 7 και παραπέμπει σε κάποια ειδική περαιτέρω κατάρτιση που θα έπρεπε τάχα να διαθέτουν οι συντονιστές πέραν της γενικής διαπίστευσης για την οποία ήδη υπέστησαν οικονομική επιβάρυνση χωρίς πρακτικά καμία ανταπόδοση ως τώρα. Δηλαδή ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διεκπεραιώσει μία διαμεσολάβηση με αυτή τη γενική εκπαίδευσή του και πρέπει να έχει και «εξειδίκευση» σε κάθε αντικείμενο?
  Θεωρώ ότι η επιλογή των συντονιστών θα έπρεπε να γίνεται απευθείας από το μητρώο διαμεσολαβητών που τηρείται ήδη, το οποίο διαθέτει ικανό αριθμό συμμετεχόντων για όλη την Ελλάδα και ότι οι διατάξεις περί κάλυψης τακτικών θέσεων, αριθμού επιλαχόντων, νέων προσκλήσεων και σε δικηγόρους κλπ. είναι άνευ αντικειμένου καθώς προνοούν για προσχηματικούς κινδύνους ελλείψεων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν λόγω της ήδη υπάρχουσας πληρότητας στο μητρώο διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ, δημιουργώντας έτσι σύγχυση και αδιαφάνεια ως προς τον σχηματισμό της τελικής «δεξαμενής» από όπου θα επιλέγονται οι συντονιστές.

 • 25 Φεβρουαρίου 2017, 00:59 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

  τί σημαίνει διαπιστευμένος? ¨Ήδη υπάρχουν διαμεσολαβητές, τι κόστος έχει η «διαπίστευση»…διάβασα κάπου για 5 ημέρες διδασκαλίας (14/3-19/3) ποσό 1.800,00 ευρώ….έλεος δηλαδή…Πιστεύω πως ένας πτυχιούχος ανωτάτης σχολής (νομικός οικονομολόγος,συμβολαιογράφος…κλπ) να μπορεί να είναι μεσολαβητής…Και βέβαια υπάρχουν ήδη από χρόνια πριν -2012?- διαμεσολαβητές

 • 25 Φεβρουαρίου 2017, 00:51 | ΦΑΝΗ

  Θεωρώ ότι ο γεωγραφικός περιορισμός θα πρέπει να υπάρχει διότι διαφορετικά θα καθίστανται πρακτικά δύσκολες και δαπανηρές οι συναντήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ συντονιστή και μερών για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σαφέστατα, η κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με κριτήριο τη γεωγραφική τους έδρα, συνιστά για αυτούς τον πιο αντικειμενικό τρόπο διορισμού τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως μήπως με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται το δικαίωμα των μερών (οφειλέτη και δανειστών) να επιλέξουν οι ίδιοι και με τα δικά τους κριτήρια το συντονιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3898/2010. Εξάλλου, οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (άρθρο 2) ορίζουν ποια πρέπει να είναι η προσήκουσα συμπεριφορά τους αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να μη διακυβεύεται το πολύ σημαντικό θέμα της ανεξαρτησίας και ουδετερότητάς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 21:39 | Ουρανία Σπυρίδωνος (Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια)

  Είναι άτοπο και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του ο αριθμητικός περιορισμός των συντονιστών στο μητρώο που θα συσταθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απεριόριστο δικαίωμα εγγραφής όσων διαμεσολαβητών κατοικοεδρεύουν στην εκάστοτε περιφέρεια και διαθέτουν πιστοποίηση από το ΥΔΔΑΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός που προτείνεται είναι εκτός πραγματικότητας και πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί.
  Τέλος, ο οικείος κατάλογος διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ αρκεί και είναι περιττό και χρονοβόρο να συσταθεί νέο μητρώο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2017, 16:29 | Κατερίνα Παπαδημητρίου

  Η κλήρωση είναι, πιστεύω, ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος επιλογής του συντονιστή, καθώς διασφαλίζει τη διαφάνεια αλλά και τον πολύ σημαντικό παράγοντα της ουδετερότητας που είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του ζητούμενου έργου. Ο συντονιστής δεν ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντα/οφειλέτη αλλά είναι τρίτο πρόσωπο ως προς το υπό ρύθμιση ζήτημα. Αν ανατεθεί η επιλογή του προσώπου στον αιτούντα/οφειλέτη, όπως βλέπω να προτείνεται σε κάποια από τα σχόλια, δεν διασφαλίζεται η επιθυμητή ουδετερότητα και επιπρόσθετα ανοίγουν πεδία λειτουργίας προσωπικών γνωριμιών και διασυνδέσεων που δεν συνάδουν με το έργο του συντονιστή/διαμεσολαβητη ως «τρίτο» ως προς την υπόθεση πρόσωπο. Η κλήρωση παραμένει ο ενδεδειγμένος τρόπος αρκεί να γίνεται απευθείας από τον οικείο κατάλογο του ΥΔΔΑΔ και όχι από κάποιο άλλο μητρώο που θα σχηματιστεί με τις πολύπλοκες, αδιαφανείς και εν τέλει περιοριστικές και μη αναγκαίες διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο

 • 23 Φεβρουαρίου 2017, 15:19 | Πελαγία Χριστονάκη

  Ως διαμεσολαβητής πρέπει να νοείται οποιοσδήποτε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής περιλαμβάνεται στον κατάλογο/μητρώο των διαμεσολαβητών που τηρείται στο ΥΔΔΔΑ, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έδρας. Ο ως άνω κατάλογος/ μητρώο πρέπει να αποτελεί και τη μόνη δεξαμενή από την οποία να επιλέγεται διαμεσολαβητής για το συντονισμό της διαδικασίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έδρας. Σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ο διαμεσολαβητής δέον ορίζεται από τον ίδιο τον οφειλέτη ταυτόχρονα με την υποβολή της αιτήσεώς του. Τούτο δεν αναιρεί ούτε την ιδιότητα του διαμεσολαβητή ως τρίτου προς τα μέρη προσώπου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου. Η ΕΓΔΙΧ πρέπει να μεριμνά ώστε ο διαμεσολαβητής να λαμβάνει γνώση του διορισμού του και να του τάσσει προθεσμία για να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί το διορισμό του. Σε περίπτωση αποποιήσεως, η ΕΓΔΙΧ δέον προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των διαμεσολαβητών, που δηλώνουν έδρα τη γεωγραφική περιφέρεια της έδρας του οφειλέτη, ώστε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του, να μη συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα αποδοχής του διορισμού του.

 • 23 Φεβρουαρίου 2017, 10:15 | ΦΑΝΗ

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρέχεται ίση δυνατότητα εγγραφής όλων των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ στο μητρώο συντονιστών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ανά Περιφέρεια και χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Όσον αφορά στον τρόπο επιλογής του συντονιστή που θα αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση, αυτό θα πρέπει είτε να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος να επιλέξει ελεύθερα το πρόσωπο του συντονιστή είτε σε περίπτωση μη επιλογής, να διενεργείται κλήρωση μεταξύ των μελών του μητρώου που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας ή διοικητικής Περιφέρειας που έχει την έδρα του και ο οφειλέτης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 14:13 | Νικόλαος Καπλάνης

  Θα ήθελα να ενημερώσω τα Υπουργεία Οικονομικών & Διακαιοσύνης για την ύπαρξη του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.Σύμφωνα λοιπόν με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΕ.2:
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) αντικαθίσταται ως εξής: «Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τα μέρη πρόσωπο, διαπιστευμένο ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.»
  Η «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις!!!!!
  ΕΛΕΟΣ ΔΗΛΑΔΗ !!!!!!!!!!!

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 12:45 | Κατερίνα Παπαδημητρίου

  Νέα μητρώα, νέες αιτήσεις, γεωγραφικοί και αριθμητικοί περιορισμοί για τους διαμεσολαβητές που διαπιστεύονται σωρηδόν και χωρίς κανένα πλάνο απασχόλησης και απορρόφησής τους , όπως διαφαίνεται στην έλλειψη χειρισμών της πολιτείας μέχρι σήμερα και στην μοναδική νομοθετική ρύθμιση που προκύπτει, που είναι το υπό σχολιασμό νομοσχέδιο.
  Δεν αντιλαμβάνομαι τη χρησιμότητα ενός νέου μητρώου, δεν αντιλαμβάνομαι τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς. Το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δημιουργούν υπόνοιες σκόπιμου αποκλεισμού και προώθησης συγκεκριμένων ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της «κατάρτισης» που ανοίγει με την παράγραφο 7 και παραπέμπει σε κάποια ειδική περαιτέρω κατάρτιση που θα έπρεπε τάχα να διαθέτουν οι συντονιστές πέραν της γενικής διαπίστευσης για την οποία ήδη υπέστησαν οικονομική επιβάρυνση χωρίς πρακτικά καμία ανταπόδοση ως τώρα. Δηλαδή ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διεκπεραιώσει μία διαμεσολάβηση με αυτή τη γενική εκπαίδευσή του και πρέπει να έχει και «εξειδίκευση» σε κάθε αντικείμενο?
  Θεωρώ ότι η επιλογή των συντονιστών θα έπρεπε να γίνεται απευθείας από το μητρώο διαμεσολαβητών που τηρείται ήδη, το οποίο διαθέτει ικανό αριθμό συμμετεχόντων για όλη την Ελλάδα και ότι οι διατάξεις περί κάλυψης τακτικών θέσεων, αριθμού επιλαχόντων, νέων προσκλήσεων και σε δικηγόρους κλπ. είναι άνευ αντικειμένου καθώς προνοούν για προσχηματικούς κινδύνους ελλείψεων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν λόγω της ήδη υπάρχουσας πληρότητας στο μητρώο διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ, δημιουργώντας έτσι σύγχυση και αδιαφάνεια ως προς τον σχηματισμό της τελικής «δεξαμενής» από όπου θα επιλέγονται οι συντονιστές.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 12:01 | ΣΕΡΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  θα ήθελα να ενημερώσω το υπουργείο Οικονομικών ότι ο νόμος πλέον δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε απόφοιτο ανωτάτης σχολής να πάρει μέρος στις εξετάσεις διαπίστευσης διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι αυτή την στιγμή υπάρχει ένας αριθμός διαπιστευμένων διαμεσολαβητών οι οποίοι δεν είναι δικηγόροι και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου δεν τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην λίστα των συντονίστων.Θεωρώ ότι αυτό είναι παράνομο και ότι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές μη δικηγόροι θα απευθυνθούν στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ δικαστήριο με σκοπό να δικαιωθούν.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:26 | Αναστασιος Λεφας

  Θεωρώ λανθασμένη τη δημιουργία μητρώου με κατά τύχην λόγω κλήρωσης επιλογή διαμεσολαβητών και με ταυτόχρονο αποκλεισμό όλων των υπολοίπων. Επίσης δεν θα πρέπει να περιορίζεται χωροταξικά η δραστηριότητα του διαμεσολαβητή καθώς είναι ελεύθερος επαγγελματίας και θα μπορούσε να αναπτυχθεί επαγγελματικά εντός ή εκτός Ελλάδας. Η επιλογή του θα πρέπει να είναι ελεύθερη από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια αν και εφόσον αυτός μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Θεωρώ ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι να εξυπηρετήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τα οποία θα πρέπει για ευνόητους λόγους να εμπιστεύονται (εκ φήμης) το διαμεσολαβητή που θα χειριστεί την υπόθεσή τους και όχι απλά να τους «ανατεθεί» τυχαία ένας διαμεσολαβητής. Άλλωστε είναι ελεύθερος επαγγελματίας και όχι υπάλληλος. Η επιλογή θα πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη χωρίς κανένα περιορισμό. Διαφορετικά καταστρατηγείται το συνολικό πνεύμα της διαμεσολάβησης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:59 | Αναστασιος Φράγκος

  Συμφωνώ με το σχόλιο ότι ο αριθμος ανα περιοχη ειναι πολυ μικρος και πρεπει να αυξηθεί. Επίσης διαφωνώ με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που τίθενται και όπως τίθενται. Θα έπρεπε εφόσον τα μέρη συμφωνούν να δύναται να διοριστεί διαμεσολαβητής εκτός περιφερείας υπό τον όρο κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής.

 • 21 Φεβρουαρίου 2017, 23:30 | Ολγα Τσιπτσέ

  Αναφορικα με το θεμα της πληρωσης του μητρωου συντονιστων/διαμεσολαβητων, λεκτεα ειναι τα εξης. Ο αριθμος ανα περιοχη ειναι πολυ μικρος και πρεπει να αυξηθει. Το δε κριτηριο της κατα προτεραιοτητας επιλογης ειναι αδικο και λανθασμενο, καθως πρεπει να μετρα τοσο η επαγγελματικη πειρα αλλα και η καταρτιση των διαμεσολαβητων. Με την επιλογη με προτεραιοτητα ή την κληρωση ειναι πολυ πιθανο να μεινουν εξω απο τη διαδικασια διαμεσολαβητες με αρτια και πληρη καταρτιση

 • 21 Φεβρουαρίου 2017, 23:24 | Νίκος Ανέστης

  1. Ο αριθμός των συντονιστών ανά Περιφέρεια είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση με την αναμενόμενη απήχηση του μέτρου ή και ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη. Υπάρχει πληθώρα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ από το 2013 μάλιστα που μπορούν να στελεχώσουν και να συνδράμουν στο έργο του μηχανισμού. Συνεπώς θα πρέπει να αυξηθεί ίσως και στο διπλάσιο.

  2. Ενδεχομένως ο τρόπος διαχωρισμού των περιοχών να είναι δόκιμος ανά Εφετειακή έδρα, ή και ανά Νομό και όχι ανά Περιφέρεια. Οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων δε θα είναι εξυπηρετικές ούτε για τους συμμετέχοντες, ούτε για τους συντονιστές και θα επιβαρύνονται με έξοδα που μπορούν να μειωθούν, αν όχι αποφευχθούν πλήρως. Ο διαχωρισμός ανά Εφετειακή έδρα θα ικανοποιούσε και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 που αναφέρεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται με διαφορετική χωροταξία από τις Περιφέρειες.