• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κούρτης' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 10:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    6. Μικροπιστωτές ορίζονται όσων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν ατομικά το ποσοστό του 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και το ποσό της απαίτησης δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Οι μικροπιστωτές κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά απαίτησης, και το σύνολο των πρώτων των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 15% του συνόλου της οφειλής και δεν υπερβαίνουν τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ απαλλάσσονται από την συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αντί για το μακρόσυρτο 6. Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο κριτήριο του στοιχείου (α) υπερβαίνουν αθροιστικά το κριτήριο του στοιχείου (β), δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου (α), συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου.