• Σχόλιο του χρήστη 'Πελαγία Χριστονάκη' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 15:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ως διαμεσολαβητής πρέπει να νοείται οποιοσδήποτε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής περιλαμβάνεται στον κατάλογο/μητρώο των διαμεσολαβητών που τηρείται στο ΥΔΔΔΑ, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έδρας. Ο ως άνω κατάλογος/ μητρώο πρέπει να αποτελεί και τη μόνη δεξαμενή από την οποία να επιλέγεται διαμεσολαβητής για το συντονισμό της διαδικασίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έδρας. Σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ο διαμεσολαβητής δέον ορίζεται από τον ίδιο τον οφειλέτη ταυτόχρονα με την υποβολή της αιτήσεώς του. Τούτο δεν αναιρεί ούτε την ιδιότητα του διαμεσολαβητή ως τρίτου προς τα μέρη προσώπου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου. Η ΕΓΔΙΧ πρέπει να μεριμνά ώστε ο διαμεσολαβητής να λαμβάνει γνώση του διορισμού του και να του τάσσει προθεσμία για να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί το διορισμό του. Σε περίπτωση αποποιήσεως, η ΕΓΔΙΧ δέον προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των διαμεσολαβητών, που δηλώνουν έδρα τη γεωγραφική περιφέρεια της έδρας του οφειλέτη, ώστε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του, να μη συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα αποδοχής του διορισμού του.