• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις 1) Είναι αναγκαίο να ορισθεί και στις δύο περιπτώσεις αν λαμβάνεται υπόψιν το αποτέλεσμα της επιχειρήσεως που προκύπτει από τη δήλωση Ε3 για τα φυσικά πρόσωπα και τη δήλωση Ν για τα νομικά πρόσωπα ή αν θα λαμβάνεται υπόψιν από τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπει ο Ν 4308/14. 2) Η απαίτηση για κερδοφορία στις τρείς (3) τελευταίες , πριν από την υποβολή της αίτησης χρήσεις θα λειτουργήσει ανασταλτικά ως κριτήριο επιλεξιμότητας . Προτείνουμε αντί των τριών τελευταίων χρήσεων να εξετάζονται οι πέντε τελευταίες χρήσεις , προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ένταξης στον μηχανισμό αυτόν όσο το δυνατό περισσοτέρων επιχειρήσεων. Επιπλέον η στόχευση στην κερδοφορία σε μια από τις τελευταίες τρείς ή πέντε χρήσεις είναι ως κριτήριο επιλεξιμότητας προβληματικό γιατί : α) η κερδοφορία μπορεί να είναι οριακή β) η κερδοφορία μπορεί να οφείλεται σε έκτακτα έσοδα τα οποία δεν θα επαναληφθούν μελλοντικά (πχ πώληση παγίου στοιχείου) γ) η καθαρή θέση της επιχείρησης να έχει γίνει ήδη αρνητική .ακόμη και στην αρχή της πενταετούς ή τριετούς περιόδου. Η επιλεξιμότητα με βάση τα κριτήρια που τίθενται δε σημαίνει και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων . Απλά αυτά δίνουν το εισιτήριο για την είσοδο της επιχειρήσεως στον υπόψιν μηχανισμό ρύθμισης και , κατά την άποψή μας , θα πρέπει να συνεξετάζονται και με άλλους δείκτες που θα κρίνουν τη βιωσιμότητα της επιχειρήσεως. Σημειώνουμε εδώ ότι η βιωσιμότητα μιας επιχειρήσεως βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία και είναι αποτέλεσμα των επιδόσεων που αυτή είχε στο παρελθόν , της παρούσας καταστάσεως καθώς και των μελλοντικών της προοπτικών . Προτείνουμε επομένως την καθιέρωση μιας μικρής λίστας αριθμοδεικτών με τους οποίους θα αξιολογείται η βιωσιμότητα της επιχειρήσεως ώστε αυτή να είναι επιλέξιμη για ένταξη στον προτεινόμενο με το παρόν σχέδιο νόμου μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού 2) Ο όρος της υπάρξεως κερδοφορίας σε μια από τις τρεις (ή πέντε) προηγούμενες , από την υποβολή αίτησης υπαγωγής , χρήσεις αφήνει εκτός μηχανισμού ρύθμισης τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μειωμένα έσοδα αλλά για τις οποίες υπάρχουν προοπτικές αξιοποίησης του αποθέματος των ακινήτων που αυτές κατέχουν. Η ιδιαιτερότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι ότι λόγω της κρίσεως δεν μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν το απόθεμα των ακινήτων που έχουν κατασκευάσει είτε με πωλήσεις είτε με ενοικιάσεις, επιβαρύνονται με σημαντικές δαπάνες για φόρους επί του αποθέματος των ακινήτων, αδυνατούν να εισπράξουν τα μισθώματα σε πολλές περιπτώσεις , όταν έχουν μισθωμένα ακίνητα και συνηθέστατα εμφανίζουν τα τελευταία έτη ζημιογόνες χρήσεις . Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να ισχύσει το κριτήριο της κερδοφορίας .