• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:41
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Εχουμε την άποψη πως θα πρέπει να υπάρχει μελέτη αξιολόγησης βιωσιμότητας υποχρεωτικά και στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων , όπως προβλέπεται και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Αλλωστε το κριτήριο κατηγοριοποιήσεως και ένταξης μιας επιχείρησης στις μικρές επιχειρήσεις επιτρέπει να εντάσσονται στο άρθρο αυτό πλήθος επιχειρήσεων με εντελώς διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά πχ επιχείρηση με κύκλο εργασιών 100.000,00 ευρώ και οφειλές 65.000,00 ευρώ και επιχείρηση με κύκλο εργασιών 2.400.000,00 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 1.750.000,00 ευρώ . Είναι προφανές ότι η ειδική βαρύτητα των δύο περιπτώσεων δεν είναι η ίδια ωστόσο η ακολουθητέα διαδικασία προτείνεται να είναι απλοποιημένη και στις δύο αυτές περιπτώσεις . Επίσης ειδικά στην περίπτωση που έχουμε επιχειρήσεις κινούμενες στα όρια αλλαγής της κατάταξης θα έχουμε για δύο όμοιες στην πράξη περιπτώσεις διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Προτείνουμε επομένως την υποχρεωτική αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση με την καθιέρωση ενός ευέλικτου πλέγματος αριθμοδεικτών πάντα σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος των οφειλών, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν υποκατηγορίες επιχειρήσεων στις κατηγοριοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 1 . . Προτείνουμε επίσης η αμοιβή του εμπειρογνώμονα ειδικά στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων να επιμερίζεται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.