Άρθρο 11 – Διορισμός εμπειρογνώμονα

1. Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα).
Στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί με τους ίδιους όρους και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα διορισμού. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.
2. Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.
3. Σε κάθε περίπτωση ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στο συντονιστή την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί, σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και την παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων. Ο συντονιστής κοινοποιεί την έκθεση και το σχέδιο στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και σε περίπτωση οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ορίζει προθεσμία δύο (2) μηνών από την τελευταία κοινοποίηση για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές. Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που έχει εκπονηθεί από εμπειρογνώμονα εγκρίνεται από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία για έγκριση από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες του άρθρου 8.
4. Η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη του παρόντος άρθρου μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών και συμφωνεί στη χρησιμοποίησή της για τους σκοπούς της διαδικασίας του παρόντος νόμου η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

  Για να έχει μια αντικειμενικότητα η ολη διαδικασία θα πρέπει να απαγορεύεται ο διοριζόμενος εμπειρογνώμονας να είναι θυγατρική του πιστωτή, αλλιώς ο μηχανισμός θα απωλέσει μεγάλο μέρος του στόχου του, της εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων, αλλά και περαιτέρω θα καταλήξει «πάρτι» αναθέσεων στις θυγατρικές των τραπεζών, καθώς οι τράπεζες θα αναθέτουν στις θυγατρικές τους τι οποιες μελέτες, μην αμφιβάλλετε, και οι τράπεζες ειναι επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος.
  Ομοίως η παραγ. 4 να ισχύει ΜΟΝΟ εάν συμφωνεί και ο οφειλέτης, (επιχείρημα εκ της παραγράφου 2.)

 • Άρθρο 11 παρ. 1 και 2: Θεωρούμε ότι επιβάλλονται στον οικονομικώς ασθενέστερο οφειλέτη πολλά βάρη, όπως π.χ. η αμοιβή εμπειρογνώμονα, στα οποία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί.

 • 3 Μαρτίου 2017, 11:04 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

  να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες του εμπειρογνώμονα μιας και ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία.

 • 2 Μαρτίου 2017, 22:18 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 1 : να καταργηθεί η τελευταία πρόταση της παραγράφου «…Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη…» καθότι εξαναγκάζει τον εμπειρογνώμονα να αναζητήσει την αμοιβή του από κάποιον διαφορετικόν από αυτόν που ήταν ο αρχικός εντολέας του (οι πιστωτές).

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:41 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Εχουμε την άποψη πως θα πρέπει να υπάρχει μελέτη αξιολόγησης βιωσιμότητας υποχρεωτικά και στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων , όπως προβλέπεται και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Αλλωστε το κριτήριο κατηγοριοποιήσεως και ένταξης μιας επιχείρησης στις μικρές επιχειρήσεις επιτρέπει να εντάσσονται στο άρθρο αυτό πλήθος επιχειρήσεων με εντελώς διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά πχ επιχείρηση με κύκλο εργασιών 100.000,00 ευρώ και οφειλές 65.000,00 ευρώ και επιχείρηση με κύκλο εργασιών 2.400.000,00 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 1.750.000,00 ευρώ . Είναι προφανές ότι η ειδική βαρύτητα των δύο περιπτώσεων δεν είναι η ίδια ωστόσο η ακολουθητέα διαδικασία προτείνεται να είναι απλοποιημένη και στις δύο αυτές περιπτώσεις . Επίσης ειδικά στην περίπτωση που έχουμε επιχειρήσεις κινούμενες στα όρια αλλαγής της κατάταξης θα έχουμε για δύο όμοιες στην πράξη περιπτώσεις διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Προτείνουμε επομένως την υποχρεωτική αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση με την καθιέρωση ενός ευέλικτου πλέγματος αριθμοδεικτών πάντα σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος των οφειλών, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν υποκατηγορίες επιχειρήσεων στις κατηγοριοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 1 . .
  Προτείνουμε επίσης η αμοιβή του εμπειρογνώμονα ειδικά στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων να επιμερίζεται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 • 2 Μαρτίου 2017, 09:42 | Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece)

  Οι μελέτες αξιολόγησης βιωσιμότητας, στις περιπτώσεις που θα απαιτηθούν, θα αποτελέσουν τη βάση επί των οποίων θα δοθούν οι λύσεις διευθέτησης. Δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που θα έχουν στην εξεύρεση μιας οριστικής και βιώσιμης λύσης θα πρέπει κατά τη γνώμη μας, να συντάσσονται από εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού χώρου, οι οποίοι θα τηρούν μια σειρά από προϋποθέσεις (π.χ. πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς / ινστιτούτα ή πιστοποιήσεις από τις ελληνικές εποπτικές αρχές, σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό χώρο κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι οικονομικοί αναλυτές που εκπροσωπούμε, κάτοχοι της πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst), η οποία χαίρει καθολικής διεθνούς αναγνώρισης, πληρούν στο έπακρο τα προαναφερθέντα κριτήρια ενώ ταυτόχρονα δεσμεύονται και από τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute. Προτείνουμε λοιπόν τη θεσμοθέτηση του κριτηρίου της επαγγελματικής πιστοποίησης στα χρηματοοικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης CFA, ως πρόσθετου και επιθυμητού προσόντος, προτού κάποιος αναλάβει το ρόλο του Εμπειρογνώμονα στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πιστεύουμε ακράδαντα, πως η θεσμοθέτηση αυτή θα συνδράμει στο να δοθεί το απαιτούμενο κύρος στο ρόλο του Εμπειρογνώμονα.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετική με τη δράση της Ελληνικής Ένωσης CFA (CFA Society Greece), η οποία βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επί πολλά έτη, προσφέροντας τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

  Με εκτίμηση

  Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece)

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος στην Ελλάδα του CFA Institute, του οργανισμού που απονέμει τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά Chartered Financial Analyst (CFA®) και αριθμεί παγκοσμίως πάνω από 150.000 μέλη και τοπικές ενώσεις μελών σε 85 χώρες. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να προάγει το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute.

 • 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:09 | Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος

  Θα πρέπει σε περίπτωση όπου ο οφειλέτης καταθέσει σχέδιο βιωσιμότητας το οποίο γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των πιστωτών να μην απαιτείται διορισμός εμπειρογνώμονα.