• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ' | 2 Μαρτίου 2017, 14:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ. 1. Δεδομένου ότι πολλές μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που διατηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων-εξόδων) τα προηγούμενα έτη έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων κι ακόμη αποσβένουν την αξία των παγίων τους, να διορθωθεί το κριτήριο της επιλεξιμότητας και συγκεκριμένα: … να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις…