• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Βασιλάκης' | 2 Μαρτίου 2017, 19:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με τον ν. 3898/2010 (Α’ 211) "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" κατ’ εφαρμογή της "Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008" εισήχθη στην Ελλάδα o θεσμός της Διαμεσολάβησης για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης όπως ισχύει στην Ελλάδα διέπεται από ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που είναι σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Ο ρόλος του Συντονιστή που εισάγεται στο παρόν σχέδιο στηρίζεται στην ύπαρξη του μητρώου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών αλλά παραλλήλως διαμορφώνει ένα νέο ειδικό ρόλο Διαμεσολαβητή που ονομάζεται «Συντονιστής». Είναι κατανοητό ότι το σχέδιο νόμου με την αναφορά στους «Διαπιστευμένους Μεσολαβητές του ν. 3898/2010» αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν τόσο από την διαδικασία Διαμεσολάβησης όσο και από το ισχύον πλαίσιο εκπαίδευσης, αξιολόγησης και διαπίστευσης Διαμεσολαβητών. Παρά ταύτα ο ρόλος των Συντονιστών, ο τρόπος επιλογής και γενικώς οι κανόνες άσκησης καθηκόντων όπως προβλέπονται κυρίως στο άρθρο 6 ουσιαστικώς διαμορφώνουν εκ νέου ένα νέο ειδικό πλαίσιο μεσολάβησης που αποσκοπεί στην διευκόλυνση του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή ωστόσο ενέχει πολλές παγίδες αφού (α) Κάποιοι κανόνες δεν είναι σε αρμονία με τα τον υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή Διαμεσολαβητή με ενδεικτικότερο την επιλογή από τα ενδιαφερόμενα μέρη του καταλληλότερου προσώπου κι όχι κάποιου που ορίζεται με γραφειοκρατική διαδικασία μη συναρτώμενη με τα ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, (β) Προβλέπει τη δημιουργία κι άλλων νέων θεσμικών κειμένων που θα ρυθμίζουν περαιτέρω τα ζητήματα επιλογής και απόδοσης των Συντονιστών που ίσως πλεονάζουν κι επιπλέον δημιουργούν αντιφάσεις, ενδεικτικά η δημιουργία Οδηγού Δεοντολογίας, (γ) Θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να είναι λιτό και να διαθέτει μηχανισμό ενημερώσεων σύμφωνα και με αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Βάσει των παραπάνω προτείνεται: (1) Στο άρθρο 6 να παραμείνει η αναφορά στην επιλογή Συντονιστών από το Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών χωρίς άλλους περιορισμούς. (2) Η αναφορά σε ανώτατο όριο εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ανά Περιφέρεια αλλά και ο τρόπος επιλογής Συντονιστή δεν συνεισφέρει στην διασφάλιση της ικανότητας του Συντονιστή να φέρει εις πέρας την όλη εργασία παρά το γεγονός ότι ο ρόλος δεν φαίνεται να περιλαμβάνει δραστηριότητα ανάλογη αυτής της διαδικασίας διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010. Επιπλέον ο ανώτατος αριθμός δημιουργεί εμπόδια στην επιλογή κατάλληλων στελεχών χωρίς να φαίνεται η ωφέλεια για τον Μηχανισμό και τις επωφελούμενες επιχειρήσεις. Προτείνεται ως δικλείδα ασφαλείας να παραμείνει η πρόβλεψη ότι ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παραλάβει νέο φάκελλο εφ΄ όσον δεν έχει κλείσει μία υπόθεση κι ακόμα να τεθεί ανώτατος αριθμός σε ετήσια βάση για κάθε διαμεσολαβητή. Τυχόν ειδικές οδηγίες για τον τρόπο επιλογής μπορούν να περιληφθούν στον «Οδηγό» που θα ρυθμίζει τις διεργασίες εμπλοκής των Συντονιστών στην διαδικασία του Μηχανισμού. (3) Η κατάρτιση και η πιστοποίηση απόδοσης του Συντονιστή είναι έννοιες γενικές όπως περιγράφονται και δεν μπορούν να προσδιορισθούν βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο Συντονιστής. Προτείνεται να απαλειφθεί η έννοια της κατάρτισης και πιστοποίησης και να παραμείνει η γενική έννοια της εποπτείας του έργου τους. (4) Η έκδοση Οδηγού Δεοντολογίας Συντονιστών παραπέμπει στο υφιστάμενο θεσμικό κείμενο «Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών» που έχει δημιουργηθεί βάσει και αντίστοιχου κειμένου Ευρωπαϊκού Κώδικα. Δεν είναι σαφής η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου κειμένου δεδομένου ότι ο Ρόλος Συντονιστή όπως περιγράφεται στο σχέδιο δεν έχει το εύρος και την ειδική γνώση που προσδιορίζονται για τον Διαμεσολαβητή του ν. 3898/2010. Για να μην υφίστανται αντιφάσεις με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Διαμεσολάβησης προτείνεται να αντικατασταθεί η φράση «Οδηγός Δεοντολογίας» με την φράση «Οδηγός Εργασιών Συντονιστών» και να προβλέπεται ότι αυτός θα εκδοθεί με Υπουργική Απόφαση. Στον Οδηγό μπορεί να γίνεται αναφορά στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.