• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 21:55
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 1 : η πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου (παράγραφος 1) να τροποποιηθεί ΣΕ «1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών μπορούν να συμφωνήσουν σε Συντονιστή κοινής αποδοχής. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν έχει υπάρξει συμφωνία στο πρόσωπο Συντονιστή μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών τότε χωρίς άλλη διαδικασία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.» Η λογική της πρότασης είναι η εξής : αν ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Δημόσιο , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ) συμφωνούν στο πρόσωπο του Συντονιστή δεν υπάρχει προφανής λόγος για τον καθορισμό άλλου προσώπου από την ΕΓΔΙΧ. Ο διορισμός από την ΕΓΔΙΧ έχει νόημα μόνο ως ύστατη λύση και προς αποφυγή παρελκυστικών τακτικών από τους εμπλεκόμενους.