• Άρθρο 4 παρ. 5: Σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής του οφειλέτη στη διαδικασία μετά την άπρακτη παρέλευση δύο μηνών από την πρόσκληση του πιστωτή σε υπαγωγή, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη με την επιμήκυνση της προθεσμίας σε τέσσερις μήνες. Άρθρο 4 παρ. 6: Εκτιμούμε ότι η υποβολή, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των αιτήσεων υπαγωγής στη συγκεκριμένη διαδικασία στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση. Αντίθετα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’business portal’’ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στην οποία θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και καταχωρηθούν ψηφιακά, από τον ενδιαφερόμενο, αίτηση, έγγραφα και δικαιολογητικά, με βάση τους κωδικούς που, ήδη, χρησιμοποιεί. Πρόκειται για μια λύση αξιόπιστη, που αξιοποιεί υπάρχουσες δομές, χωρίς τη δημιουργία προσθέτων γραφειοκρατικών βαρών.