Άρθρο 04 – Υποβολή αίτησης

1. Κάθε οφειλέτης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας από το συντονιστή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 16 ή πρακτικού αποτυχίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α του παρόντος νόμου. Τα δεδομένα του οφειλέτη θα τηρούνται στη βάση δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) χρόνια από τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή από την ακύρωσή της ή από την τελεσιδικία της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της. Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών τα δεδομένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) έτη μετά την υποβολή τους.
3. Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά και από αυτούς και συνοδεύεται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 στοιχεία (α) και (β) και της παραγράφου 8 στοιχεία (α), (δ), (ε), (στ), (η) και (θ) του άρθρου 5.
Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου δεν εκκινείται, εκτός εάν ο πιστωτής ή η πλειοψηφία των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση συναινέσουν στην έναρξή της.
Δεν επιτρέπεται η μη συνυποβολή από συνοφειλέτες που είναι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή που από άλλη αιτία ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη, ακόμα και εάν παρέχεται η συναίνεση του προηγούμενου εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν ο πιστωτής ή η πλειοψηφία των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες δεν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας, η πλειοψηφία των υπόλοιπων πιστωτών δύναται να αποφασίσει την έναρξή της. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν συναίνεσαν δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Στην περίπτωση των συνοφειλετών που υποβάλλουν από κοινού με τον οφειλέτη αίτηση δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 2 παρ. 1, 3 και 5 και του άρθρου 3.
Δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης στην περίπτωση που ο συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωράει ως εάν ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν από κοινού περισσότεροι από ένας οφειλέτες, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 4308/2014 (Α’ 251).
5. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς δύνανται ως πιστωτές να εκκινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, έγγραφη δήλωση, με την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος νόμου υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται με επιμέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για εκκίνηση της διαδικασίας εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εξώδικης έγγραφης γνωστοποίησης έχει ως συνέπεια να μην δικαιούται να εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές ενώ αν υποβάλει αίτηση εμπρόθεσμα, ο προσκαλέσας πιστωτής λογίζεται ως συμμετέχων.
6. Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παραγράφου 2, οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
7. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων.
8. Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016 απόφαση της επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β’ 2376) που έχει θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας δεν αρχίζει εκ νέου, αλλά συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταματήσει.

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:07 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Παρ. 5
  Η προθεσμία των 2 μηνών θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση του πιστωτή υποχρεωτικά

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:08 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Παρ. 3 εδ. β
  Η διάταξη περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου ο συνοφειλέτης δε συνδέεται με κάποιον εταιρικό ή γενικότερα επιχειρηματικό δεσμό με τον αιτούντα.

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:10 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Προφανώς, για λόγους πολιτικούς η διαδικασία του ν/δίου είναι περορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, υφίσταται ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης για τις επιχειρήσεις, με στόχο την ασφάλεια στις συναλλαγές και την επανένταξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα στην οικονομική ζωή.

 • 3 Μαρτίου 2017, 12:02 | Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος

  Αρθρο 4
  Παραγρ. 3
  Να υπάρξει πρόβλεψη για τις οφειλές Πυρόπληκτων Επιχειρήσεων.

  Να ανασταλούν ΑΜΕΣΑ όλες οι προθεσμίες και να ανακληθούν – διορθωθούν όλες οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή άλλων φορέων που πιέζουν τις Τράπεζες για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων και προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (για παράδειγμα στην Εθνική Τράπεζα
  υπάρχουν οδηγίες από τη Διοίκηση προς το Δίκτυο για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων εντός του Μαρτίου 2017 και άμεση προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), ώστε να δοθεί εύλογη προθεσμία για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να ρυθμισθούν , τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις έχουν ήδη ζητήσει από τις Τράπεζες τη Ρύθμιση ή την Αναχρηματοδότηση του κεφαλαίου τέτοιων οφειλών , προτείνοντας είτε πρόσθετες εξασφαλίσεις , είτε την αντικατάσταση της Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου από άλλες Εξασφαλίσεις αλλά δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των ρυθμίσεων λόγω επιτοκίων.
  Πιστεύω ότι θα μπορούσε το Δημόσιο να θεσπίσει και κάποια κίνητρα υπέρ των οφειλετών ή και υπέρ των Τραπεζών ,στην περίπτωση που απαλλάσσεται έτσι από την Εγγύησή του έστω και μερικά.
  Έτσι,(εάν ρυθμισθούν οι οφειλές Πυροπλήκτων πριν την Προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου) θα μπορούσε να αποφευχθεί η εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων των Παραγράφων 3γ,4α,4β,4δ & 4ε του Άρθρου 15
  για τις οφειλές αυτές και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές τους.

  Παράγρ. 5
  Να προστεθούν οι ΟΤΑ και τυχόν άλλα ΝΠΔΔ .

  Παράγρ. 8
  Να διευκρινισθεί τι γίνεται όταν εκκρεμεί , παράλληλα με τα αιτήματα βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και αίτημα της επιχείρησης και των εγγυητών , βάσει του Νόμου «Δένδια» όπως ισχύει σήμερα (Ν.4307/2014)

 • Άρθρο 4 παρ. 5: Σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής του οφειλέτη στη διαδικασία μετά την άπρακτη παρέλευση δύο μηνών από την πρόσκληση του πιστωτή σε υπαγωγή, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη με την επιμήκυνση της προθεσμίας σε τέσσερις μήνες.

  Άρθρο 4 παρ. 6: Εκτιμούμε ότι η υποβολή, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των αιτήσεων υπαγωγής στη συγκεκριμένη διαδικασία στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση. Αντίθετα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’business portal’’ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στην οποία θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και καταχωρηθούν ψηφιακά, από τον ενδιαφερόμενο, αίτηση, έγγραφα και δικαιολογητικά, με βάση τους κωδικούς που, ήδη, χρησιμοποιεί. Πρόκειται για μια λύση αξιόπιστη, που αξιοποιεί υπάρχουσες δομές, χωρίς τη δημιουργία προσθέτων γραφειοκρατικών βαρών.

 • 1 Μαρτίου 2017, 14:56 | ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Noμίζω οτι η εξαίρεση της δυνατότητας ένταξης στη ρύθμιση οφειλετών που έχουν ποσοστό
  οφειλής μεγαλύτερο του 85% σε ένα πιστωτή μόνον, είναι άδικη και ειδικά-οπως εγώ-για όσους εχουν
  καταβάλει 2,5 φορές και πλέον το αρχικό ποσό δανεισμού σε κεφάλαιο και τόκους. Επιπλέον μια
  προσπάθεια κατ’ιδίαν εξωδικαστικής ρύθμισης του χρεωστικού υπολοίπου με τη Τράπεζα θα μπορούσε
  να δημιουργήσει συνθήκες «πιέσεων» αδιαφάνειας η συναλλαγής.

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:19 | katselinomos2

  H παράγραφος 6 δεν είναι κατανοητή. δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε αίτηση με έγχαρτη μορφή; Εάν ναι καλό είναι να μην γίνει. Μόνο ηλεκτρονικά γιατί θα χαθούν οι αιτήσεις …

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 09:58 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ (ΟΨΕΩΣ)ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ΄ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 09:34 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  1ΕΡΩΤΗΜΑ:ΠΑΡ.3 Ο ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
  2ΕΡΩΤΗΜΑ:ΟΤΑΝ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ
  3ΕΡΩΤΗΜΑ:ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 00:54 | Φωτης γεωργαρας

  Σε περιπτωση ομορρυθμης εταιρειας οε που εχει χρεη σε ικα κ εφορια,οχι σε τραπεζες.η οε ειναι ο οφειλετης.το ομορρυθμα μερη της οε αποτελουν συνοφειλετες στα χρεη της οε κ πρεπει να συνυποβαλλουν κ αυτα αιτηση υπαγωγης στον νομο;;τι γινεται σε περιπτωση που ενα απο τα τρια μελη της οε εχει μεγαλες καταθεσεις σε τραπεζα(που δεν προεκυψαν απο την συγκεκριμενη εταιρεια αλλα απο αλλες),απιρριπτεται η αιτηση της οε;;