• Άρθρο 13 παρ. 2 (β): Προτείνεται να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη περί αυτοδίκαιης άρσης της αναστολής ατομικών και συλλογικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, με απόφαση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, καθώς είναι εύλογο ότι οι πιστωτές θα κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματός τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται το δικαίωμα της αναστολής.