Άρθρο 13 – Αναστολή εκτελέσεως

1. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής από το συντονιστή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 είναι άκυρες. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έπεται χρονικά της αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

2. Η αυτοδίκαιη αναστολή της προηγούμενης παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση όταν:
(α) η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή
(β) ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.
3. Ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του, παράταση της αναστολής της παραγράφου 1 για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η συναίνεση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται είτε εγγράφως, είτε προφορικά με δήλωση των πιστωτών στο ακροατήριο.
4. Κάθε πιστωτής δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το αρμόδιο δικαστήριο αίρει την αναστολή εκτέλεσης υποχρεωτικά.
5. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.
6. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις ειδικές ρυθμίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:14 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Παρ. 1
  To διάστημα 70 ημερών για την αυτοδίκαιη αναστολή καταδιωκτικών μέτρων είναι πολύ μικρό, σε σύγκριση με τις προθεσμίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Επομένως, κατά κανόνα ο οφειλέτης θα αναγκάζεται να ζητεί δικαστικά την παράταση της αναστολής. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το διάστημα αυτό να αυξηθεί σε 120 ημέρες.

 • Άρθρο 13 παρ. 2 (β): Προτείνεται να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη περί αυτοδίκαιης άρσης της αναστολής ατομικών και συλλογικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, με απόφαση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, καθώς είναι εύλογο ότι οι πιστωτές θα κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματός τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται το δικαίωμα της αναστολής.

 • Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της προστασίας του οφειλέτη που επιχειρεί να υπαχθεί στις ευργετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την ερμηνεία τους προκύπτει ότι α) είναι αναπόφευκτη η δικαστική διεκδίκηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος προστασίας πέραν των 70 ημερών εκ μέρους του οφειλέτη β) ο οφειλέτης δεν προστατεύεται πλήρως ή τουλάχιστο σε μεγάλο βαθμό από κακόπιστους πιστωτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, όπου η ανατροπή της «ασυλίας» αυτής θα έχει αναπόφευκτα αρνητικά αποτελέσματα για την επίτευξη λύσης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 19:31 | Βιρβίλης Χρίστος

  Καμία εκτέλεση, δέσμευση, κατάσχεση κλπ από εδώ και στο εξής και μέχρι την πλήρη λειτουργία του νόμου δεν πρέπει να υπάρξει για κανέναν.

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 17:40 | Κατσιφός Αλέξανδρος

  Η αρχική αναστολή των 70 ημερών είναι πολύ σύντομη σε σχέση με τη διαδικασία που μένει να ακολουθηθεί. Είναι βέβαιο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα υποχρεωθεί ο οφειλέτης να ακολουθήσει την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για παράταση της αναστολής. Αυτό όμως αφενός συνεπάγεται επιπλέον έξοδα για τον οφειλέτη, αφετέρου εξαρτάται από τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών . Για να βρισκόμαστε όμως στο στάδιο αυτό σημαίνει ότι ήδη η πλειοψηφία των πιστωτών έχει εκδηλωθεί θετικά ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 8. Τι μπορεί να έχει μεταβληθεί εντός 70 ημερών ώστε να μη συναινούν στην παράταση της αναστολής; Για τον λόγο αυτό θα ήταν ίσως προτιμότερο να επιμηκυνθεί η αρχική περίοδος αναστολής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 70 ημερών.