• Άρθρο 15 παρ. 12 (α): Παρά την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλέπεται για το Δημόσιο το δικαίωμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτων για την κάλυψη του ποσού των δόσεων της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Εκτός του ότι η πρόβλεψη αυτή καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα αναστολής για τον οφειλέτη, λειτουργεί και σε βάρος των υπόλοιπων πιστωτών, καθώς το Δημόσιο θα ικανοποιείται προνομιακά μέσω της επιβολής κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. Άρθρο 15 παρ. 20 α:) Οι ίδιες προβλέψεις υπάρχουν και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οπότε το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία.