Άρθρο 15 – Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο μηχανισμό ρύθμισης του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται επιπλέον οι ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες του παρόντος άρθρου.
2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προβούν, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, σε αναδιάρθρωση οφειλών προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διαγραφής μέρους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και του παρόντος άρθρου.
3. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά τα κατωτέρω είδη οφειλών:
α) φόρο προστιθέμενης αξίας,
β) παρακρατούμενους φόρους,
γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Δεν είναι έγκυρος όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο οποίος προβλέπει:
α) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (ι) δικαιολογείται από την συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (ιι) έχει ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της οφειλής προς το Δημόσιο, και (ιιι) δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου.
β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα,
γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και
ε) Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
5. Τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο δυνάμει των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4174/2013 (Α’ 170), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32), εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τροποποίηση των ως άνω ρυθμίσεων στις περιπτώσεις και στον βαθμό που η εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ του περιουσιακών στοιχείων τρίτων, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η τροποποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων πραγματοποιείται με αύξηση του αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως το μέγιστο όριο του πρώτου εδαφίου της περ. α της προηγούμενης παραγράφου.
6. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9, οι οποίοι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με κριτήριο α) τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, β) τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και γ) τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 9..
7. Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές της παραγράφου 5, εφαρμόζονται οι εξής ειδικότεροι κανόνες:
α) για βασικές οφειλές έως του ποσού των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
β) για βασικές οφειλές άνω του ποσού των 3.001 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών, εφόσον στο τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης έχουν τηρηθεί οι κανόνες της παρούσας παραγράφου και των λοιπών υποχρεωτικών κανόνων, στο βαθμό που συμβιβάζονται με τους ως άνω ειδικότερους κανόνες.
8. Σε περίπτωση που στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεώτερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, εφάπαξ ή σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14.
9. Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των διατάξεων του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
10. Στις περιπτώσεις που η τυχόν υποβληθείσα πρόταση του Δημοσίου δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8, το Δημόσιο ψηφίζει υπέρ της συμφερότερης για εκείνο πρότασης, εφόσον διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 και του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που μία μόνο πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία, το Δημόσιο ψηφίζει υπέρ αυτής, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων.
11. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψιν τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ως άνω σύμβαση.
12. Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές:
α) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης καθώς και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές πιστώνονται στις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές, με την κατά προτεραιότητα κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας των δόσεων και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη του ποινικού αδικήματος του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του ΠΚ.
13. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:
α) Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 ή του ν.δ. 356/1974, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, από το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης, μετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
β) Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ άρθρο 53 του Κ.Φ.Δ. και άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις του παρόντος νόμου.
14. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση.
15. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω παραγράφων.
16. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
α) Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το χρόνο που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης, μετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
β) Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 17, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του Ν.4152/2013, (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.2 περ.11), ή του ν.δ. 356/1974, και άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις του παρόντος νόμου.
17. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
18. Η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.
19. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που δεσμεύονται από την απόφαση επικύρωσης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των φορέων. Η ρύθμιση οφειλών με δικαστικά επικυρωμένη σύμβαση αναδιάρθρωσης θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ως άνω σύμβαση.
20. Από την κοινοποίηση στο ΚΕΑΟ της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές:
α) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. Τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πιστώνονται στις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές, με την κατά προτεραιότητα κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας των δόσεων και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του ΠΚ.
21. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 16 έως 20.
22. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από αίτηση οφειλετών τους που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, δύνανται να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος και σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

 • 3 Μαρτίου 2017, 12:28 | Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος

  Αρθρο 15

  Να προστεθούν και οι ΟΤΑ και τυχόν άλλα ΝΠΔΔ

  Παραγρ. 3γ,4α,4β,4δ & 4ε
  Επανάληψη σχολίου μου από Αρθρο 4 Παραγρ. 3
  για Πυρόπληκτες Επιχειρήσεις

 • 3 Μαρτίου 2017, 12:59 | Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος

  Αρθρο 15

  Να προστεθούν και οι ΟΤΑ και τυχόν άλλα ΝΠΔΔ

  Παραγρ. 3γ,4α,4β,4δ & 4ε
  Επανάληψη σχολίου μου από Αρθρο 4 Παραγρ. 3

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τις οφειλές Πυρόπληκτων Επιχειρήσεων.Να ανασταλούν ΑΜΕΣΑ όλες οι προθεσμίες και να ανακληθούν – διορθωθούν όλες οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή άλλων φορέων που πιέζουν τις Τράπεζες για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων και προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (για παράδειγμα στην Εθνική Τράπεζα
  υπάρχουν οδηγίες από τη Διοίκηση προς το Δίκτυο για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων εντός του Μαρτίου 2017 και άμεση προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), ώστε να δοθεί εύλογη προθεσμία για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να ρυθμισθούν , τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις έχουν ήδη ζητήσει από τις Τράπεζες τη Ρύθμιση ή την Αναχρηματοδότηση του κεφαλαίου τέτοιων οφειλών , προτείνοντας είτε πρόσθετες εξασφαλίσεις , είτε την αντικατάσταση της Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου από άλλες Εξασφαλίσεις αλλά δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των ρυθμίσεων λόγω επιτοκίων.
  Πιστεύω ότι θα μπορούσε το Δημόσιο να θεσπίσει και κάποια κίνητρα υπέρ των οφειλετών ή και υπέρ των Τραπεζών ,στην περίπτωση που απαλλάσσεται έτσι από την Εγγύησή του έστω και μερικά.
  Έτσι,(εάν ρυθμισθούν οι οφειλές Πυροπλήκτων πριν την Προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου) θα μπορούσε να αποφευχθεί η εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων των Παραγράφων 3γ,4α,4β,4δ & 4ε του Άρθρου 15
  για τις οφειλές αυτές και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές τους

 • Άρθρο 15 παρ. 12 (α): Παρά την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλέπεται για το Δημόσιο το δικαίωμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτων για την κάλυψη του ποσού των δόσεων της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Εκτός του ότι η πρόβλεψη αυτή καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα αναστολής για τον οφειλέτη, λειτουργεί και σε βάρος των υπόλοιπων πιστωτών, καθώς το Δημόσιο θα ικανοποιείται προνομιακά μέσω της επιβολής κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

  Άρθρο 15 παρ. 20 α:) Οι ίδιες προβλέψεις υπάρχουν και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οπότε το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία.

 • Σε ότι αφορά το δημόσιο, ενώ με την υπογραφή συμφωνίας, αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ΔΕΝ αναστέλλεται η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Η ρύθμιση αυτή είναι καταστροφική για την ρευστότητα των επιχειρήσεων, διότι κατά κανόνα το Δημόσιο κατάσχει στα χέρια τρίτων και μελλοντικές απαιτήσεις. Στην ουσία ακυρώνεται η ρύθμιση καταβολής των οφειλών με μηνιαίες δόσεις.Πρόταση μας η ΑΜΕΣΗ αναστολή της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.

  Επιπλέον οι 120 δόσεις ,σε περιπτώσεις οφειλής μεγαλύτερης των 2.000.000 ευρώ, σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταβολής εμπρόθεσμα των τρεχουσών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και των υποχρεώσεων προς το δημόσιο, δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και αυτό αποτελεί σημαντική αιτία απώλειας των ρυθμίσεων.Ακόμα και οι 180 δόσεις,σε περίπτωση οφειλών που ξεπερνούν το 2.000.000 μπορεί να οδηγήσει στα ίδια προβλήματα,Πρόταση μας,ο αριθμός των δόσεων , να καθορίζεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε επιχείρησης ,σε συνδυασμό με τις ανάγκες ανάπτυξής της,σε ένα περιβάλλον που καθημερινά αλλαζει και γίνεται πιο απαιτητικό,έτσι ώστε αυτή να παραμείνει βιώσιμη,γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα αυτη θα αξιολογηθεί απο το business plan,που θα καταθέσουν επιχειρήσεις με οφειλές έως τα 2.000.000 ευρω,στο δημόσιο,και αλλα τόσα στα ασφαλιστικά ταμεία.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:26 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Ομοίως και για τον ίδιο λόγο με αυτόν που αναφέραμε για την παράγραφο 12 προτείνουμε να υπάρχει αναστολή εκτέλεσης και στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:25 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Προτείνουμε την άμεση έκδοση (αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου) όλων των σχετικών, με την εφαρμογή του παρόντος μηχανισμού, αποφάσεων και εγκυκλίων.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:32 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Προτείνουμε προκειμένου να ενισχυθεί η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης την αναστολή και της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου ώστε να μην ακυρωθεί πρακτικά η επιτευχθείσα συμφωνία ρύθμισης και καταβολής των οφειλών σε δόσεις .

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:14 | katselinomos2

  να μπορεί να γίνει διαγραφή για οφειλές από ΦΠΑ και από παρακρατούμενους φόρους αλλά όχι από καταπτώσεις εγγυητικών από εγγυήσεις του Ελ. Δημοσίου.

 • 1 Μαρτίου 2017, 03:53 | Ιωάννης Ηλιόπουλος

  Το άρθρο 15 παρ.3.γ αναφέρει ότι από την διαγραφή της οφειλής εξαιρούνται τα «ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».Αυτό σημαίνει πως εξαιρούνται γενικά από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό οι οφειλές αυτές, ή μόνο από τη μερική διαγραφή τους. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτές οι οφειλές να ρυθμιστούν χωρίς κούρεμα και να αποπληρωθούν σε 120 ή και λιγότερες δόσεις. Ο Εξωδικαστικός προβλέπει με κάποιο τρόπο ρύθμιση για τα Πυρόπληκτα Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 20:46 | Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

  Είμαστε ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση. Λόγω περικοπών των αποζημιώσεων που λαμβάνουμε από τον ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, έχουν συσσωρευθεί οφειλές στο ΙΚΑ. Παρά τα μέτρα μείωσης του κόστους που έχουν ληφθεί σε συνεργασία με τους εργαζομένους, η αποπληρωμή των οφειλών είναι αδύνατη αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σε πολλές δόσεις. Παρακαλούμε λοιπόν για προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 15 της ακόλουθης διάταξης: «Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 ή 5 του άρθρου 2». Εναλλακτικά, στην παράγραφο 22 του άρθρου 15, η φράση «….στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1…» να αντικατασταθεί με τη φράση «…στην παράγραφο 1…»

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 16:52 | Κωνσταντινος Παπακασολας

  Το σημειο κλειδι ειναι το αρθρο 22 που δινει απλα και γρηγορα
  τη δυνατοτητα κυριως σε φυσικα προσωπα να διαγραψουν οφειλες
  σε δημοσιο και ασφαλιστικα ταμεια.

  Αυτο ομως το επιφυλλασει μονο για τους εμπορους. Οποτε οπως πολυ σωστα
  τεκμηριωσε και ο προεδρος του ΔΣΑ αυτο ειναι ανιση μεταχειριση σε σχεση
  με οσους δικηγορους, μηχανικους κλπ δεν εχουν πτωχευτικη ικανοτητα
  που δεν μπορουν να το πραξουν επισης λογω νομοθετικης αστοχιας του νσ

  Κι εχει σημασια γιατι

  1. Οι μηχανικοι- δικηγοροι αν χρωστουν μονο στο δημοσιο η τα ταμεια,
  ουτε στο νομο Κατσελη μπορουν να υπαχθουν γιατι πρεπει να εχουν και χρεη
  προς ιδιωτες.

  2. Ακομα και οσοι εχουν μικρες οφειλες μπορουν με τον εξωδικαστικο
  να πετυχουν κουρεμα ανεξαρτητα απο εισοδημα κλπ δηλαδη με μικροτερο
  κινδυνο αποκλεισμου σε σχεση με το νομο κατσελη, που συχνα δεν ελαφραινει σημαντικα τους αιτουντες.

  3. Η διαδικασια του εξωδικαστικου ειναι δυνητικα απλουστερη και αρα
  προτιμητεα οχι μονο για να ενταχθουν και οι οφειλετες επιτηδευματιες
  του ΕΤΑΑ αλλα και φυσικα προσωπα περα απ τις επιχειρησεις.

  Και αυτο γιατι αρκετοι χρωστουν τεραστιους ΕΝΦΙΑ και συναφεις φορους
  με συνεπεια να παραμενουν υπερχρεωμενοι στο δημοσιο.

  http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%83%CE%B1-%CE%B2-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD

 • Το όλο σύστημα εισάγει μια σειρά από διαδικασίες με συγκεκριμένους χρόνους τους οποίους το Δημόσιο είναι δύσκολο να τηρήσει. Επίσης προβλέπεται υποβολή μιας σειράς δικαιολογητικών που καθιστούν το σύστημα γραφειοκρατικό. Τα δικαιολογητικά αυτά θα μπορούσαν να υποβάλλονται στην τελευταία φάση της όλης διαδικασίας κι εφόσον κριθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Έτσι, η όλη διαδικασία θα γινόταν περισσότερο ευέλικτη τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις επιχειρήσεις.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:10 | Π. Καρακλέτσου – Θανόγλου

  Ενώ αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ΔΕΝ αναστέλλεται η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Η ρύθμιση αυτή είναι καταστροφική για την ρευστότητα των επιχειρήσεων, διότι κατά κανόνα το Δημόσιο κατάσχει στα χέρια τρίτων και μελλοντικές απαιτήσεις. Στην ουσία ακυρώνεται η ρύθμιση καταβολής των οφειλών με μηνιαίες δόσεις.