• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος' | 3 Μαρτίου 2017, 12:02

    Αρθρο 4 Παραγρ. 3 Να υπάρξει πρόβλεψη για τις οφειλές Πυρόπληκτων Επιχειρήσεων. Να ανασταλούν ΑΜΕΣΑ όλες οι προθεσμίες και να ανακληθούν - διορθωθούν όλες οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή άλλων φορέων που πιέζουν τις Τράπεζες για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων και προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (για παράδειγμα στην Εθνική Τράπεζα υπάρχουν οδηγίες από τη Διοίκηση προς το Δίκτυο για καταγγελία των σχετικών Συμβάσεων εντός του Μαρτίου 2017 και άμεση προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), ώστε να δοθεί εύλογη προθεσμία για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να ρυθμισθούν , τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις έχουν ήδη ζητήσει από τις Τράπεζες τη Ρύθμιση ή την Αναχρηματοδότηση του κεφαλαίου τέτοιων οφειλών , προτείνοντας είτε πρόσθετες εξασφαλίσεις , είτε την αντικατάσταση της Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου από άλλες Εξασφαλίσεις αλλά δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των ρυθμίσεων λόγω επιτοκίων. Πιστεύω ότι θα μπορούσε το Δημόσιο να θεσπίσει και κάποια κίνητρα υπέρ των οφειλετών ή και υπέρ των Τραπεζών ,στην περίπτωση που απαλλάσσεται έτσι από την Εγγύησή του έστω και μερικά. Έτσι,(εάν ρυθμισθούν οι οφειλές Πυροπλήκτων πριν την Προσφυγή στην Εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου) θα μπορούσε να αποφευχθεί η εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων των Παραγράφων 3γ,4α,4β,4δ & 4ε του Άρθρου 15 για τις οφειλές αυτές και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές τους. Παράγρ. 5 Να προστεθούν οι ΟΤΑ και τυχόν άλλα ΝΠΔΔ . Παράγρ. 8 Να διευκρινισθεί τι γίνεται όταν εκκρεμεί , παράλληλα με τα αιτήματα βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και αίτημα της επιχείρησης και των εγγυητών , βάσει του Νόμου "Δένδια" όπως ισχύει σήμερα (Ν.4307/2014)