• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος' | 3 Μαρτίου 2017, 13:08

    Αρθρο 5 Παραγρ 8 Να προστεθούν καταστάσεις καταλογισμένων οφειλών χρήσεων έως και 31/12/2016 , προς το Δημόσιο , ,τους ΟΤΑ , τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς τυχόν άλλα ΝΠΔΔ , που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη για οποιαδήποτε αιτία. ( π.χ όταν εκκρεμούν ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας κατά του καταλογισμού ) Βλέπε και σχετικό σχόλιο μου στο Άρθρο 2 Παράγρ 4 Να διευκρινισθεί οτι μπορούν να συμπεριληφθούν στη Ρύθμιση και οι οφειλές που αφορούν χρήσεις έως 31/12/2016 προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους ΟΤΑ,τα πασης φύσεως ΝΠΔΔ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,που έχουν με οποιοδήποτε νόμιμο ή μη τρόπο καταλογισθεί,αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη για οποιαδήποτε αιτία,όπως για παράδειγμα αυτές για τις οποίες εκκρεμούν Ενστάσεις , Ανακοπές ή Αναστολές ή Εφέσεις ή Αιτήσεις Αναιρέσεων ή άλλα νόμιμα ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας επιτροπών ή δικαστηρίων ώστε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία τα ποσά αυτών των οφειλών,εντός της συνολικής ικανότητας ετήσιας αποπληρωμής κάθε ενεχόμενου, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και να συμφωνηθεί η αποληρωμή τους,χωρίς να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις και οι τυχόν συνοφειλέτες ή εγγυητές να παραιτηθούν απο τα ένδικα μέσα που έχουν ήδη ασκήσει,ή δικαιούνται να ασκήσουν σε οποιοδήποτε βαθμό και να μπορούν να διατηρήσουν τις επιφυλάξεις τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων επί της ουσίας της διαφοράς,για καταβολή-απόδοση των ποσών που τελικά θα αποδειχθούν Αχρεωστήτως Καταβληθέντα, απο τον φορέα που θα τα έχει εισπράξει,προς τους υπόλοιπους πιστωτές,εντόκως απο την εκάστοτε καταβολή κάθε ποσού,σε απόσβεση των υπολοίπων οφειλών.