Άρθρο 05 – Περιεχόμενο αίτησης

1. Στην αίτηση του ο οφειλέτης αποτυπώνει υποχρεωτικά τα εξής:
(α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
(β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ) και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή,
(γ) την πρόταση του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς κανόνες των άρθρων 9 και 15.
(δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3.
2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:
(α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
(β) πλήρη περιγραφή των βαρών (είδος βάρους, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στο στοιχείο (α) της παρούσας.
(γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
3. Με την αίτηση, επίσης, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
(α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
(β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2011, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής.
(γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
4. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων υποχρεωτικών στοιχείων, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συνοδεύει την αίτηση του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.
5. Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση θα καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του. Εάν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α’ 287).
6. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στο συντονιστή και τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου.
7. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 6 ν. 1599/1986.
8. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
(β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
(γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
(δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
(ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους.
(στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
(ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
(η) Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες να έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(θ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
(ι) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
(ια) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
(ιβ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(ιγ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(ιδ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
(ιε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόμου έγγραφα ή και να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου.

 • 3 Μαρτίου 2017, 13:08 | Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος

  Αρθρο 5
  Παραγρ 8

  Να προστεθούν καταστάσεις καταλογισμένων οφειλών χρήσεων έως και 31/12/2016 , προς το Δημόσιο , ,τους ΟΤΑ , τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς τυχόν άλλα ΝΠΔΔ , που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη για οποιαδήποτε αιτία. ( π.χ όταν εκκρεμούν ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας κατά του καταλογισμού )

  Βλέπε και σχετικό σχόλιο μου στο Άρθρο 2 Παράγρ 4

  Να διευκρινισθεί οτι μπορούν να συμπεριληφθούν στη Ρύθμιση και οι οφειλές που αφορούν χρήσεις έως 31/12/2016 προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους ΟΤΑ,τα πασης φύσεως ΝΠΔΔ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,που έχουν με οποιοδήποτε νόμιμο ή μη τρόπο καταλογισθεί,αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη για οποιαδήποτε αιτία,όπως για παράδειγμα αυτές για τις οποίες εκκρεμούν Ενστάσεις , Ανακοπές ή Αναστολές ή Εφέσεις ή Αιτήσεις Αναιρέσεων ή άλλα νόμιμα ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας επιτροπών ή δικαστηρίων ώστε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία τα ποσά αυτών των οφειλών,εντός της συνολικής ικανότητας ετήσιας αποπληρωμής κάθε ενεχόμενου, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και να συμφωνηθεί η αποληρωμή τους,χωρίς να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις και οι τυχόν συνοφειλέτες ή εγγυητές να παραιτηθούν απο τα ένδικα μέσα που έχουν ήδη ασκήσει,ή δικαιούνται να ασκήσουν σε οποιοδήποτε βαθμό και να μπορούν να διατηρήσουν τις επιφυλάξεις τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων επί της ουσίας της διαφοράς,για καταβολή-απόδοση των ποσών που τελικά θα αποδειχθούν Αχρεωστήτως Καταβληθέντα, απο τον φορέα που θα τα έχει εισπράξει,προς τους υπόλοιπους πιστωτές,εντόκως απο την εκάστοτε καταβολή κάθε ποσού,σε απόσβεση των υπολοίπων οφειλών.

 • 2 Μαρτίου 2017, 21:52 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Να προστεθεί νέα παράγραφος , ως εξής : «Ο Οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτηση του Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών, που δηλώνουν ότι δέχονται να εμπλακούν στην διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, για την συμφωνία τους στον όνομα του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή που θα καθορισθεί ως Συντονιστής και Υπεύθυνη Δήλωση του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή για την αποδοχή του να δράσει ως Συντονιστής στην συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και την μη ύπαρξη περιστάσεων που επηρεάζουν την ανεξαρτησία του»

  Να εξετασθεί η δυνατότητα να προστεθεί ότι πρόταση ως εξης : «… Για τον σκοπό του καθορισμού του Συντονιστή το Δημόσιο , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑΝ εκπροσωπούνται από την ΕΓΔΙΧ…».

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:45 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  1) Στην πρόταση
  ι) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
  Η λέξη τεταρτοβαθμίων να αντικατασταθεί από τη φράση ισοζύγιο της τελευταίας αναλυτικής βαθμίδας και να προστεθεί η πρόταση ….καθώς και εκτυπώσεις του μητρώου παγίων της επιχειρήσεως και αναλυτικές εκτυπώσεις των περιληπτικών λογαριασμών πελατών . απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής . Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία του Ν 4308/2014 θα υποβάλλουν εξωλογιστική κατάσταση απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εκτύπωση του μητρώου παγίων στοιχείων τους.
  Επίσης μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να υποβληθούν και καταστάσεις απογραφής των αποθεμάτων όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τηρούμενων βιβλίων.
  2) Η επιχείρηση που θέλει να υπαχθεί στις διαδικασίες του μηχανισμού αυτού θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει ένα πλήθος δικαιολογητικών , πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Εχουμε τη γνώμη ότι προέχει η κατάθεση των δικαιολογητικών-εγγράφων από τα οποία θα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα της επιχειρήσεως και θα κριθεί η δυνατότητά της να ενταχθεί στις διαδικασίες που προκρίνει το αυτό το σχέδιο νόμου και στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας να ακολουθεί και η κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών. Με τη διευθέτηση αυτή θεωρούμε πως η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα γίνει περισσότερο ευέλικτη για τα συμμετέχοντα σε αυτή μέρη.

 • ο όγκος των δικαιολογητικών που καλέείται να υποβάλει ο αιτών οφειλέτης είναι αποτρεπτικός της επιλογής της διαδικασίας, ειδικά στο μέρος που αφορά την έκθεση της περιουσιακής του κατάστασης σε κάθε πιστωτή, χωρίς φυσικά καμία εγγύηση για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Πόσο μάλλον όταν είναι πιθανό να μην υπάρχει και τελική συμφωνί αμα τους πιστωτές. Δεν είναι στοιχείο της διαμεσολάβησης ούτε αυτός ο όγκος των εγγράφων ούτε και η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στην άλλη πλευρά.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 10:43 | Αναστασιος Φράγκος

  Το πλήθος των στοιχείων που ο αιτών καλείται να υποβάλει a priori στα πλαίσια της διαμεσολάβησης χωρίς να υπάρχει εγγύηση επιτυχούς έκβασης , είναι αποτρεπτικός παράγων και ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ για τη συμμετοχή στη διαδικασία που μπορεί να μείνει στην ιστορία ως άλλος ένας αποτυχημένος θεσμός (όπως τόσοι άλλοι). Καλείται ο οφειλέτης να «ξεγυμνωθεί» ουσιαστικά και να αποκαλύψει όλα τα οικονομικά του στοιχεία στα πλαίσια μιας διαδικασίας που πιθανόν να καταλήξει σε αποτυχία. Το πιο πιθανόν είναι ότι θα προτιμήσει να την αποφύγει. Περαιτέρω , το άρθρο αυτό είναι εντελώς εκτός του πνεύματος του θεσμού της διαμεσολάβησης όπως και όπου λειτουργεί.