• 3. Άρθρο 4 α) Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2251/94, η οποία αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του εν λόγω σ/ν, όπως τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως: «1) […] 2) Το άρθρο 5 του ν. 2251/94 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής ή ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο αποτύπωσης κατά την έννοια του άρθρου 1α, που μπορεί να είναι διαθέσιμο, και προσιτό και προσβάσιμο στον καταναλωτή, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα ή εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του αγαθού και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα. […]». β) Η παρ. 2 του άρθρου 5α του εν λόγω σ/ν, το οποίο προστίθεται μετά το άρθρο 5 του ν.2251/94, όπως τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως: «[…] 3) Μετά το άρθρο 5 του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής: « Άρθρο 5 Α – Εμπορική εγγύηση 1. […] 2. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυτός που την προσφέρει οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο, και προσιτό και προσβάσιμο στον καταναλωτή. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. […]».