Άρθρο 04

1) Μετά το άρθρο 4θ προστίθεται τίτλος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 4ο – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ »

2) Το άρθρο 5 του ν. 2251/94 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5- Ευθύνη πωλητή καταναλωτικών αγαθών (νόμιμη εγγύηση)
1. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής ή ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο αποτύπωσης κατά την έννοια του άρθρου 1α, που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του αγαθού και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.
2. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) πριν την πάροδο δύο (2) ετών. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του αγαθού στον καταναλωτή.
3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη»

3) Μετά το άρθρο 5 του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
«Άρθρο 5α- Εμπορική εγγύηση
1. Κάθε πωλητής ή παραγωγός δύναται να παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται σε κάθε μορφής ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του προς τον καταναλωτή, επιπλέον της ευθύνης του πωλητή, όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, σε περίπτωση που αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση.
2. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυτός που την προσφέρει οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη νόμιμη εγγύηση καθώς και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.
3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών, δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής οφείλει να το γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο στον καταναλωτή πριν από την πώληση και να του γνωστοποιήσει ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του από την διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο προηγούμενο άρθρο και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ). H πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η απόδειξη της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον πωλητή.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, εμφανισθεί στο αγαθό ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του αγαθού υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.»

4) Μετά το άρθρο 5α του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:
«Άρθρο 5β- Υποστήριξη μετά την πώληση
Οι πωλητές και οι παραγωγοί καινούριων διαρκών καταναλωτικών αγαθών εξασφαλίζουν στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους καθώς και την ευχέρεια προμήθειας ανταλλακτικών και τυχόν άλλων αγαθών, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από την παράδοση του αγαθού.»

 • 3. Άρθρο 4
  α) Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2251/94, η οποία αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του εν λόγω σ/ν, όπως τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1) […] 2) Το άρθρο 5 του ν. 2251/94 αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής ή ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο αποτύπωσης κατά την έννοια του άρθρου 1α, που μπορεί να είναι διαθέσιμο, και προσιτό και προσβάσιμο στον καταναλωτή, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα ή εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του αγαθού και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα. […]».

  β) Η παρ. 2 του άρθρου 5α του εν λόγω σ/ν, το οποίο προστίθεται μετά το άρθρο 5 του ν.2251/94, όπως τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 3) Μετά το άρθρο 5 του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
  « Άρθρο 5 Α – Εμπορική εγγύηση
  1. […]
  2. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυτός που την προσφέρει οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο, και προσιτό και προσβάσιμο στον καταναλωτή. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. […]».

 • Άρθρα 5α-5β
  Το άρθρο 5 υπέστη σφοδρές τροποποιήσεις εις βάρος της προστασίας του καταναλωτή, σε τέτοιο βαθμό που η διάταξη καθίσταται σχεδόν χωρίς αντικείμενο. Στην ουσία, όπου ο Έλληνας νομοθέτης είχε εκτείνει την προστασία στα πεδία που η σχετική Οδηγία παρείχε την ευχέρεια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις γυρίζουν το επίπεδο προστασίας πολλά έτη πίσω. Ειδικότερα:
  1. Η διατύπωση της προτεινόμενης παρ. 1 του άρθρου 5 θα μπορούσε να επιτρέψει την ερμηνεία ότι η χωρίς επιπλέον επιβάρυνση υπηρεσίες που απορρέουν από την εγγύηση αποτελεί δυνατότητα και όχι υποχρέωση του προμηθευτή.
  2. Καταργείται η υποχρεωτική παροχής γραπτής εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης προϊόντων μακράς διάρκειας (ισχύον άρθρο 5 παρ. 4 εδ. β΄).
  3. Καταργείται η υποχρέωση η διάρκεια της εγγύησης να είναι εύλογη και σε συνάρτηση με την πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού (ισχύον άρθρο 5 παρ. 4 εδ. στ΄).
  4. Δεν προβλέπεται πλέον η υποχρέωση ενημέρωσης για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.
  5. Καθίσταται πλέον προαιρετική για τον προμηθευτή η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του θα επέρχεται αυτόματη ανανέωση της εγγύησης για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό
  6. Στην κατάργηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανιστεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου (ισχύον άρθρο 5 παρ. 5 εδ. γ΄).
  7. Περιορίζονται σημαντικά τα δικαιώματα του καταναλωτή και στο στάδιο της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (προτεινόμενο άρθρο 5β), καθώς η χρονική διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης προς εξυπηρέτηση περιορίζεται 2 χρόνια από την παράδοση του προϊόντος, αντί της ισχύουσας διάρκειας που συναρτάται της πιθανής διάρκειας ζωής του αγαθού.

 • Δεν μπορεί να μην επισημάνει κανείς καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά, στην ιστορία των τροποποιήσεων του ν. 2251/1994, που εκδηλώνεται νομοθετική πρωτοβουλία με κύρια (ίσως και μόνη) στόχευση την αφαίρεση ή αποδυνάμωση παρεχόμενης από τον νόμο αυτόν προστασίας. Εν προκειμένω (εκτός από τη συρρίκνωση της έννοιας του καταναλωτή) η αποδυνάμωση (αφαίρεση) προστασίας αφορά τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και καθημερινής αξίας τομέα των εγγυήσεων και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Πράγματι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οδηγούν, χωρίς προφανή λόγο ή αναγκαιότητα, σε σημαντικό περιορισμό του ισχύοντος πλέγματος δικαιωμάτων του καταναλωτή, ο οποίος (περιορισμός) εκδηλώνεται κυρίως στα παρακάτω σημεία:
  Πρώτον, στην κατάργηση της υποχρεωτικότητας της παροχής γραπτής εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης καινούριων καταναλωτικών αγαθών μακράς διάρκειας (ισχύον άρθρο 5 παρ. 4 εδ. β΄). Η εγγύηση προβλέπεται πλέον σε κάθε περίπτωση ως δυνητική (προτεινόμενο άρθρο 5α παρ. 1 εδ. α΄), άρα η απόφαση περί παροχής της θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού – που μπορεί να μην είναι ευνοϊκές για τον καταναλωτή. Ως υποχρεωτική θεσπίζεται μόνο η ενημέρωση του καταναλωτή ότι δεν θα του παρασχεθεί εγγύηση, εφόσον πρόκειται για (διαρκή) καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής πάνω από δύο έτη. Η θέσπιση της εν λόγω υποχρέωσης στην πραγματικότητα υποδηλώνει ότι στις περιπτώσεις αυτές η παροχή εγγύησης ήταν συναλλακτικά αναμενόμενη, άρα επιβεβαιώνεται η εκτίμηση περί αποδυνάμωσης της θέσης του καταναλωτή.
  Δεύτερον, στην κατάργηση της υποχρέωσης η παρεχόμενη, είτε εκουσίως είτε υποχρεωτικά εκ του νόμου (αν πρόκειται για καινούριο καταναλωτικό αγαθό διάρκειας), εγγύηση να είναι εύλογης διάρκειας σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού (ισχύον άρθρο 5 παρ. 4 εδ. στ΄). Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (άρθρο 5α παρ. 2 εδ. β΄), πρέπει μεν η δήλωση εγγύησης να ορίζει τη διάρκεια της εγγύησης, όμως δεν προβλέπεται πλέον ότι αυτή θα πρέπει να είναι (τουλάχιστον) εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού, πράγμα που σημαίνει ότι η εγγύηση μπορεί να είναι οποιασδήποτε διάρκειας, ακόμη και ελάχιστης. Δεν προβλέπεται πλέον η υποχρέωση ενημέρωσης για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.
  Τρίτον, στη δυνατότητα πρόβλεψης από την πλευρά του πωλητή ή παραγωγού ότι σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του δεν θα επέρχεται αυτόματη ανανέωση της εγγύησης για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό. Στο ισχύον δίκαιο (άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β΄ σε συνδυασμό με παρ. 8) η ανανέωση της εγγύησης για όλη της τη διάρκεια συνιστά αναγκαστικό κανόνα, στο μέτρο που δεν επιτρέπεται εκ των προτέρων παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία που του παρέχει η σχετική πρόβλεψη.
  Τέταρτον, περιορισμό υφίστανται τα δικαιώματα του καταναλωτή και στο στάδιο της εξυπηρέτησης μετά την πώληση – after sale service (προτεινόμενο άρθρο 5β), καθόσον η χρονική διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης προς εξυπηρέτηση (η οποία έγκειται στην εξασφάλιση της συνεχούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του αγαθού και της προμήθειας ανταλλακτικών) περιορίζεται σημαντικά και δη στα 2 χρόνια από την παράδοση του αγαθού, ενώ κατά το ισχύον δίκαιο (άρθρο 5 παρ. 7) η ίδια υποχρέωση υφίσταται για όλη την πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού. Πρακτικά, επομένως, αναφορικά με προϊόντα με πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο ετών, που είναι και ο γενικός κανόνας στις συναλλαγές, ο καταναλωτής δεν θα έχει αξίωση εξυπηρέτησης μετά την παρέλευση των δύο ετών από την αγορά.

 • 29 Ιουνίου 2017, 12:28 | OTE

  Εκ μέρους του Ομίλου ΟΤΕ σας αναφέρουμε το κάτωθι σχόλιο:

  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 , κατά την άποψή μας , δεν έχει μεταφερθεί σωστά το πνεύμα του άρθρου 554 του Αστικού Κώδικα σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή. Δεν υποχρεούται ο πωλητής να παραδώσει τα αγαθά εντός δύο (2) ετών, αλλά το δικαίωμα του αγοραστή παραγράφεται μετά την πάροδο δύο (2) ετών.

  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 ως εξής: «Σε κάθε πώληση, τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αγαθού παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών», ώστε να είναι σε αντιστοιχία με το άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε αντί της συγκεκριμένης αναφοράς στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών να γίνει παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο του Αστικού Κώδικα , όπως εκάστοτε ισχύει.

 • Πρόταση για αναδιατύπωση άρθρου 5 παρ. 2

  Το σχέδιο νόμου στο άρθρο 5 παρ. 2 που αφορά τη ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ορίζει: «2. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) πριν την πάροδο δύο (2) ετών.». Πριν διαβάσει κανείς το επόμενο άρθρο, αναρωτιέται τι ακριβώς εννοεί ο νόμος με την φράση ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ. Στη συνέχεια, το σχέδιο νόμου στο άρθρο 5α παρ. 3 που αφορά την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ορίζει: «… Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών, δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής οφείλει να …ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του από την ΔΙΕΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, όπως αυτά εξειδικεύονται στο προηγούμενο άρθρο και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ).». Από το άρθρο 5α παρ. 3 εικάζει κανείς ότι η φράση ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 2 σημαίνει ότι η νόμιμη εγγύηση είναι διετής.

  Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι σαφής η διατύπωση για τη νόμιμη εγγύηση, προτείνω το άρθρο 5 παρ. 2 να διατυπωθεί εκ νέου και να ορίζει ρητά τη χρονική διάρκεια της νόμιμης εγγύησης, ιδίως δε να διορθωθεί η φράση «πριν την πάροδο δύο ετών» η οποία δεν είναι αρκετά επιτυχής.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 2 να γίνει ως εξής «Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. ΑΚ (νόμιμη εγγύηση) εκτείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο άρχεται από την παράδοση του αγαθού στον καταναλωτή».

 • 25 Ιουνίου 2017, 15:25 | Ματθαίος Αρμπελιάς

  Όταν αγοράζεις ένα νέο προϊόν – και αναφέρομαι κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα – και αυτά παρουσιάζουν οποιαδήποτε βλάβη στο πρώτο 3μηνο χρήσης δεν είναι δυνατόν να «επισκευάζονται». Θα πρέπει οι εταιρείες να προβαίνουν σε άμεση αντικατάσταση.

  Επίσης δεν είναι δυνατόν τις 20-30 μέρες που χρειάζεται η κάθε εταιρεία για να προβεί σε «επισκευή» να μένει ο καταναλωτής «ξεκρέμαστος» μέχρι να του επιστρέψουν την συσκευή του. Θα πρέπει να παρέχουν προϊόν αντικατάστασης για όσο διαρκεί η επισκευή.

 • 20 Ιουνίου 2017, 09:28 | Δημητριάδης Βασίλειος

  Στο άρθρο 5α παρ. 4 προτείνω στο τέλος να προστεθεί η παρακάτω πρόταση:

  Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου, ως προμηθευτής ή παραγωγός θεωρείται και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του προμηθευτή ή του παραγωγού που αναλαμβάνει την επισκευή των ελλατωματικών προϊόντων εντός εγγύησης.

  Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρώ ότι είναι απαραίτητη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε προιόντα τεχνολογίας, οι παραγωγοί είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες με έδρα στην αλλοδαπή συνήθως εκτός Ε.Ε., οι οποίες συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις (συνεργεία επισκευών), που αναλαμβάνουν την επισκευή των ελλατωματικών προϊόντων εντός εγγύησης για λογαριασμό του παραγωγού ή του προμηθευτή.

  Με λίγα λόγια πρέπει ο καταναλωτής να δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προιόντος και από τον επισκευαστή και από κάθε εμπλεκόμενο στην επισκευή, (εφόσον η επισκευή διαρκεί πάνω από 15 ημέρες).

 • 20 Ιουνίου 2017, 08:32 | Δημητριάδης Βασίλειος

  Προτείνω επίσης στο άρθρο 5 να υπάρξει πρόβλεψη αξίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης στις περιπτώσεις που οι προμηθευτές παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των καταναλωτών που απορέουν από διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, όπως ακριβώς υπάρχει και στο άρθρο 6 παρ. 7.

  Συγκεκριμένα να συμπεριληφθεί η παρακάτω πρόταση:

  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης οφείλεται και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 • 20 Ιουνίου 2017, 08:02 | Δημητριάδης Βασίλειος

  Προτείνω στο άρθρο 5α να συμπεριληφθεί η παρακάτω πρόταση:

  Για όσο διάστημα ένα προϊόν εντός εγγύησης βρίσκεται στα χέρια του προμηθευτή (και όχι στα χέρια του καταναλωτή) με ευθύνη του προμηθευτή, π.χ. σε κέντρο επισκευής, να παρατείνεται η εγγύηση του προϊόντος αυτού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.