• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ' | 14 Ιουλίου 2017, 13:33

    Όσο αφορά τα οδοιπορικά έξοδα (άρθρο 16, παρ.1) προτείνουμε να παραμείνουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν.2081/1992 σύμφωνα με τις οποίες τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινουμένων μελών του Δ.Σ., της Δ.Ε. των μελών και υπαλλήλων των Επιμελητηρίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Επιμελητηρίων. Ειδικά για το Νομό Δωδεκανήσου ο οποίος λόγω του ιδιόμορφου νησιωτικού του χαρακτήρα και των προβλημάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη συμμετοχή των μελών μας από τα νησιά στις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων και στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.