Άρθρο 16 – Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

1. Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, καθώς και των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της Υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης έως τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως στον πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού, όταν τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αποτυπώνονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μπορεί να μειώνεται μέγιστο ποσό των εξόδων παράστασης.

3. Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 4354/2015.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου.

  • Στην παρ. 1: τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, ως και των μελών, των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου και λοιπών εντολοδόχων τρίτων, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

  • 14 Ιουλίου 2017, 13:33 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

    Όσο αφορά τα οδοιπορικά έξοδα (άρθρο 16, παρ.1) προτείνουμε να παραμείνουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν.2081/1992 σύμφωνα με τις οποίες τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινουμένων μελών του Δ.Σ., της Δ.Ε. των μελών και υπαλλήλων των Επιμελητηρίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Επιμελητηρίων. Ειδικά για το Νομό Δωδεκανήσου ο οποίος λόγω του ιδιόμορφου νησιωτικού του χαρακτήρα και των προβλημάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη συμμετοχή των μελών μας από τα νησιά στις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων και στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

  • 13 Ιουλίου 2017, 13:28 | TZANETATOS

    Όλοι οι οικονομικοί περιορισμοί που περιλαμβάνουν οι παράγραφοι του άρθρου αυτού έρχονται σε σύγκρουση με την οικονομική αυτοτέλεια των επιμελητηρίων και πρέπει να καταργηθούν. Όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα είτε του διοικητικού συμβουλίου είτε της διοικητικής επιτροπής του κάθε επιμελητηρίου με τον συντονισμό της κεντρικής ένωσης για το ενιαίο της εφαρμογής. Συνεπώς, το άρθρο αυτό θέλει συνολική αναθεώρηση με την διατύπωση μιας μόνο παραγράφου στο παραπάνω πνεύμα της οικονομικής αυτοτέλειας των επιμελητηρίων.