• Στην παράγραφο 1, με δεδομένο ότι η πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.Ε. θα διεξαχθούν με την υφιστάμενη κατανομή των μελών σε τμήματα και με δεδομένο ότι ο αριθμός των μελών που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επιμελητηρίου δεν παραμένει στις πλείστες περιπτώσεις ο ίδιος, δεν γίνεται ευθέως αντιληπτό με ποιο τρόπο προσδιορίζεται ο αριθμός των εδρών ανά Τμήμα. Η αποσαφήνιση της σχετικής διάταξης είναι απαραίτητα για την προκήρυξη των εκλογών.