Άρθρο 35 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε., καθώς και η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θα διεξαχθούν με την υφιστάμενη κατανομή των μελών σε τμήματα. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα ΠΔ 372/1992 (Α’ 187), 95/2006 ( Α’ 96) και 168/2006 (Α 180) όπως ισχύουν. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

2 . Όσοι έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

4. Οι εταιρίες του εδάφιου β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 2019 να τηρούν λογιστικά βιβλία γ’ κατηγορίας. Για το οικονομικό έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς του οικονομικού έτους 2017 των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο.
5. Αφού δημοσιευθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων στον πρώτο μετά τη δημοσίευση του παρόντος διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19, συμβάσεις υπηρεσιών από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τις εταιρείες των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 συνάπτονται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) και αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβοηθούν την εκπλήρωση της αποστολής των Επιμελητηρίων.
β. Το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου.
γ. Η διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του.
δ. Η σχετική απόφαση της διοικητικής επιτροπής για την σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.
6.Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που θέτει το εδάφιο β’ της παρ. 6 του αρ. 5 του παρόντος. Οι εκθέσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.
7. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 19, καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), δεν εφαρμόζονται σε προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προσλαμβάνεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.

  • Στην παράγραφο 1, με δεδομένο ότι η πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.Ε. θα διεξαχθούν με την υφιστάμενη κατανομή των μελών σε τμήματα και με δεδομένο ότι ο αριθμός των μελών που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επιμελητηρίου δεν παραμένει στις πλείστες περιπτώσεις ο ίδιος, δεν γίνεται ευθέως αντιληπτό με ποιο τρόπο προσδιορίζεται ο αριθμός των εδρών ανά Τμήμα. Η αποσαφήνιση της σχετικής διάταξης είναι απαραίτητα για την προκήρυξη των εκλογών.