• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 22 Μαΐου 2018, 17:27

    Θα ήταν πολύ χρήσιμη για τις συναλλαγές η θέσπιση (σε νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 ή σε εξολοκλήρου νέα παράγραφο) μιας ιδιαιτέρως απλής διαδικασίας για την επικαιροποίηση των στοιχείων του νέου εκπροσώπου όσον αφορά εξασφαλίσεις που έχουν καταχωρηθεί σε δημόσιο μητρώο, βιβλίο ή αρχείο. π.χ. "Αν το δάνειο ασφαλίζεται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόμενο δικαίωμα ή προνόμιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα με καταχώρηση σε δημόσιο μητρώο, βιβλίο ή αρχείο, για τη σημείωση της μεταβολής του δικαιούχου στο όνομα του νέου εκπροσώπου των ομολογιούχων αρκεί η υποβολή στον φορέα που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της δημοσιότητας, οποτεδήποτε και με επιμέλεια του νέου εκπροσώπου, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ή μονομερούς συμβολαιογραφικής δήλωσης αυτού, επισήμως μεταφρασμένης στην Ελληνική γλώσσα εφόσον έχει συνταχθεί στην αλλοδαπή, περί της γενόμενης αντικατάστασης. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου δεν επιδρά στο κύρος των εξασφαλίσεων οι οποίες συνεχίζουν, πάντοτε και άνευ ετέρου, να είναι ισχυρές και να ενεργούν υπέρ του νέου εκπροσώπου των ομολογιούχων και τις οποίες αυτός δύναται να επιδιώκει δικαστικώς και εξωδίκως στο όνομα του με μόνη την επίκληση της αντικατάστασης."